ข่าวสาร

ข่าว *แจ้งการ ส่งออก พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวัน*

2016-06-27


บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  21  ธันวาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 21 ธันวาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เรนุมาศ  แซ่หว่าง.......PS43000465058

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......PS43000465060

  3. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000465062

  4. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000465065

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  21  ธันวาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 ธันวาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ทิวากร  ยวงคำ.......ED652234682TH

  2. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED652234696TH

  3. คุณ เอก  หาดใหญ่.......ED652234705TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  20  ธันวาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 ธันวาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED645288098TH

  2. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED645288107TH

  3. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......ED645288115TH

  4. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......ED645288124TH

  5. คุณ ฤกษ์ชัย  แย้มวงษ์.......ED645288138TH

  6. คุณ ชิษณุพงศ์  ศรีกรุงไกร.......ED645288141TH

  7. คุณ คณิน  นาคอ่อน.......ED645288155TH

  8. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED645288169TH

  9. คุณ กัมพล  สุมนพันธุ์.......ED645288172TH

10. คุณ นพรัตน์  อุตมะ.......ED645288186TH

11. คุณ รังสรรค์  ปุ๊กกระแสร์.......ED645288190TH

12. คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ.......ED645288209TH

13. คุณ Jackky T. .......ED645288212TH

14. คุณ คณาธิป  สมพงค์.......ED645288226TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  19  ธันวาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 ธันวาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์.......ED644682335TH

  2. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......ED644682349TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  19  ธันวาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 19 ธันวาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......PS43000464151

  2. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......PS43000464153

  3. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......PS43000464155

  4. คุณ ณัฐวัฒน์  สุขทั่วญาติ.......PS43000464158

  5. คุณ เอกราช  คัมภีระ.......PS43000464160

  6. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......PS43000464162

  7. คุณ บุญชัย  ภัทรถาวร.......PS43000464166

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  12  ธันวาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 12 ธันวาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ โปษัณ  วันเปี้ย.......PS43000460816

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000460820

  3. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......PS43000460821

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  11  ธันวาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 11 ธันวาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สิทธิพร  ฆารจรัส.......PS43000460286

  2. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......PS43000460289

  3. คุณ เมธวัจน์  ธีรเฉลิมพงศ์.......PS43000460290

  4. คุณ นพพล  นวลละออง.......PS43000460292

  5. คุณ กรัณย์พล  วุฒิกุลโรจน์.......PS43000460293

  6. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43000460294

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  7 ธันวาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 7 ธันวาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย.......ED636414218TH

  2. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED636414221TH

  3. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED636414235TH

  4. คุณ วุฒิชัย.......ED636414249TH

  5. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED636414252TH

  6. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......ED636414266TH

  7. ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์สยาม  เวียงทอง.......ED636414270TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  7  ธันวาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 7 ธันวาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000458874

  2. คุณ เรืองศักดิ์  เอี่ยมชัยภูมิ.......PS43000458875

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000458876

  4. คุณ เอก  หาดใหญ่.......PS43000458877

  5. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......PS43000458878

  6. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี.......PS43000458879

  7. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......PS43000458880

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  6  ธันวาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 6 ธันวาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ภานุวัฒน์  สุจริยะ.......PS43000458383

  2. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......PS43000458384

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......PS43000458386

  4. คุณ ชิษณุพงษ์  ศรีกรุงไกร.......PS43000458387

  5. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......PS43000458388

  6. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......PS43000458389

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  3  ธันวาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 3 ธันวาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จินตกวี  ศรีวิไล.......PS43000456849

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000456850

  3. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43000456851

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  30  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000455721

  2. คุณ ลิขิต  จันทศร.......PS43000455722

  3. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......PS43000455724

  4. คุณ นพรัตน์.......PS43000455725

  5. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......PS43000455727

  6. คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล.......PS43000455729

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  29  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43000455191

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  29  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์.......ED623884221TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  28  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000454701

  2. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......PS43000454703

  3. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......PS43000454706

  4. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......PS43000454707

  5. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......PS43000454710

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  27  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อภิสิทธิ์  ลานจันทร์.......PS43000454229

  2. คุณ อานุภาพ  กมลศรี.......PS43000454231

  3. คุณ ภูวฤทธิ์  อยู่มณท์เทียร.......PS43000454232

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  26  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ภานุวัฒน์  สุจริยะ.......ED623839430TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  26  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......PS43000453623

  2. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......PS43000453626

  3. คุณ ครูเพชร.......PS43000453628

  4. คุณ ทิวากร  ยวงคำ.......PS43000453641

  5. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......PS43000453642

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  23  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......PS43000452555

  2. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี.......PS43000452556

  3. คุณ เอก  หาดใหญ่.......PS43000452557

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000452558

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  21  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. พ.ท. นัฐพงษ์  แก้วไสล.......ED615664175TH

  2. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง.......ED615664189TH

  3. คุณ สุริยา  ชอบเฉลียว.......ED615664192TH

  4. ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์  โชควรกุล.......ED615664201TH

  5. คุณ สรัลนุช  มูลกำบิล.......ED615664215TH

  6. คุณ ทรงศักดิ์  สมัครสมาน.......ED615664229TH

  7. บ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม.......ED615664232TH

  8. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......ED615664246TH

  9. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.......ED615664250TH

10. คุณ ณรงค์  ลิ้มสมบูรณ์.......ED615664263TH

11. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED615664277TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  16  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. เชียงใหม่พุทธศิลป์.......ED608169471TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  20  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปริญญา  ทิพวิชัย.......PS43000451270

  2. คุณ รังสรรค์.......PS43000451272

  3. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......PS43000451273

  4. คุณ เอสเธอร์  วีระกรกุล.......PS43000451274

  5. คุณ เมธวัจน์  ธีรเฉลิมพงศ์.......PS43000451275

  6. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......PS43000451276

  7. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......PS43000451278

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  16  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประทีป  สุขสิตินันท์.......PS43000449743

  2. คุณ นพรัตน์  คชนิล.......PS43000449744

  3. คุณ นพรัตน์.......PS43000449746

  4. คุณ ครูเพชร.......PS43000449747

  5. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......PS43000449749

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  16  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. เชียงใหม่พุทธศิลป์.......ED608169471TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  15  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ชัยวิรัช  สันธวรกุล.......PS43000449286

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000449287

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......PS43000449288

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  13  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วิทยา  ล่องลอย.......EW269712403TH

  2. คุณ ถิระวัฒน์  แซ่เฮง.......ED608160027TH

  3. คุณ สิทธิพัฒน์  พวงแก้ว.......ED608160035TH

  4. คุณ พงศ์พัฒน์  บุญเทพ.......ED608160044TH

  5. คุณ ณรงค์  ลิ้มสมบูรณ์.......ED608160058TH

  6. คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์.......ED608160061TH

  7. คุณ ณฐภัทร.......ED608160075TH

  8. คุณ ลิขิต.......ED608160089TH

  9. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......ED608160092TH

10. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......ED608160101TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  12  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ชัยชนะ  นาคบุญ.......PS43000447829

  2. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......PS43000447831

  3. คุณ สิทธิชัย  สวนส้มจีน.......PS43000447833

  4. คุณ ปรีดา  บุญคุณ.......PS43000447835

  5. คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์.......PS43000447836

  6. คุณ เสน่ห์  พะยุหะ.......PS43000447838

  7. คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน.......PS43000447839

  8. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......PS43000447841

  9. คุณ สุนัน  ขุนทอง.......PS43000447843

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  8  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......PS43000446281

  2. คุณ จักรพันธ์  ทศชนะ.......PS43000446285

  3. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43000446286

  4. คุณ ชวชัย.......PS43000446288

  5. คุณ วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ.......PS43000446289

  6. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......PS43000446290

  7. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......PS43000446292

  8. คุณ ษณกร  บุญหนัก.......PS43000446293

  9. คุณ ฤทธาพร  สอนสี.......PS43000446294

10. คุณ สิทธิพัฒน์  พวงแก้ว.......PS43000446296

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  8  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ชยุตม์  เกษรีภรณ์.......ED600138875TH

  2. คุณ วิเชียร  ศรทรง.......ED600138884TH

  3. คุณ สันติ  พึ่งสุข.......ED600138898TH

  4. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED600138907TH

  5. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED600138915TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  7  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ มาโนช  มะโนน้อม.......PS43000445848

  2. คุณ ภูวฤทธิ์  อยู่มณท์เทียร.......PS43000445849

  3. คุณ ปริญญา  ทิพวิชัย.......PS43000445850

  4. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......PS43000445851

  5. คุณ จำนงค์  หงษ์โภคาพันธ์.......PS43000445852

  6. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......PS43000445853

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  6  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000445320

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  5  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง.......ED600106135TH

  2. คุณ ครูเพชร.......ED600106144TH

  3. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......ED600106158TH

  4. คุณ รังสรรค์  ปุ๊กกระแสร์.......ED600106161TH

  5. คุณ นรินทร์  พงษ์ศิริ.......ED600106175TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  5  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000444304

  2. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......PS43000444306

  3. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......PS43000444307

  4. คุณ ปฏิพัทธิ์  ยิ่งมหาศาล.......PS43000444308

  5. คุณ มงคล  เกตุดิษฐ.......PS43000444310

  6. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......PS43000444311

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  3  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จตุพร  สะสุนโท.......WALK000182484

  2. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......WALK000182500

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  2  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......ED593257067TH

  2. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED593257075TH

  3. คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์.......ED593257084TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED593257098TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  1  พฤศจิกายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เอสเธอร์  วีระกรกุล.......PS43000443057

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  29  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 29 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ชัยวัฒน์  แสงรัศมีฉัตร์.......ED586287987TH

  2. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง.......ED586287995TH

  3. คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช.......ED586288007TH

  4. คุณ มณีรัตน์  ชุบขุนทด.......ED586294299TH

  5. คุณ กัญญารัตน์  เมืองเปลี่ยน.......ED586294308TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  29  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 29 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......PS43000440695

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000440696

  3. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......PS43000440699

  4. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......PS43000440700

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000440702

  6. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.......PS43000440703

  7. คุณ อานำ.......PS43000440705

  8. คุณ พงศ์ภวัน  หงษ์ภิบาลศิริ.......PS43000440706

  9. คุณ ฉลอง  จันทร์สิน.......PS43000440707

10. คุณ ประทีป  สุขสิตินันท์.......PS43000440709

11. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี.......PS43000440710

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  26  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 26 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43Q00007696

  2. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......PS43Q00007697

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  25  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วิเชียร.......ED586255499TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  25  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 25 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ทรรศพร  เทพทองดี.......PS43000439545

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000439548

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  24  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. เชียงใหม่พุทธศิลป์.......ED586280312TH

  2. คุณ ธารา.......ED586280326TH

  3. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED586280330TH

  4. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED586280343TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  24  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 24 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ Chen  Wenying.......PS43000439073

  2. คุณ อนุศักดิ์.......PS43000439075

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  20  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ รังสรรค์  อิสยะห์รังสรรค์.......EV642828338TH

  2. คุณ เอก  หาดใหญ่.......EV642828341TH

  3. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......EV642828355TH

  4. คุณ ปริญญา  ทิพวิชัย.......EV642828369TH

  5. คุณ โฆษิต  ศรีเกื้อกูลกุล.......EV642828372TH

  6. คุณ ณรงค์  ลิ้มสมบูรณ์.......EV642828386TH

  7. คุณ ประชา  หิรัญเนตร.......EV642828390TH

  8. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......EV642828409TH

  9. คุณ สิทธิพัฒน์  พวงแก้ว.......EV642828412TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  19  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 19 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......PS43000437253

  2. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43000437254

  3. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......PS43000437255

  4. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......PS43000437256

  5. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......PS43000437274

  6. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000437277

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  17  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 17 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000436291

  2. คุณ อานำ.......PS43000436303

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  16  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช.......ED579930406TH

  2. ร.ต.ท. วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ.......ED579930410TH

  3. คุณ ศิลป์ชัย  ศิวาชัย.......ED579930423TH

  4. คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์.......ED579930437TH

  5. คุณ ธนดล  กาจญนานุประดิษฐ์.......ED579930445TH

  6. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED579930454TH

  7. บ้านช้างทอง.......ED579930468TH

  8. คุณ สันติ  พึ่งสุข.......ED579930471TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  11  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เฉลิมศักดิ์  ตั้งชีววัฒนกุล.......ED579902918TH

  2. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED579902921TH

  3. คุณ กัญญารัตน์  เมืองเปลี่ยน.......ED579902935TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  11  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 11 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......PS43000433628

  2. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......PS43000433629

  3. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......PS4300043630

  4. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......PS43000433632

  5. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......PS43000433633

  6. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......PS43000433635

  7. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000433636

  8. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......PS43000433790

  9. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......PS43000433792

10. คุณ ณรงค์เดช  พุทธพิทักษ์.......PS43000433793

11. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000433794

12. คุณ ณสุ  ฮ้อศิริมานนท์.......PS43000433803

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  10  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 10 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จักร  ภาวนา.......EW034654700TH

  2. คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์.......ED573567498TH

  3. คุณ ประยุทธ  ศรีวัฒนางกูร.......ED573567507TH

  4. คุณ ศุภกิจ  สุขสันติเลิศ.......ED573567515TH

  5. คุณ นรินทร์  พงษ์ศิริ.......ED573567524TH

  6. คุณ จิรภัทร  ยาวิชัย.......ED573567538TH

  7. คุณ วิศิษฎ์  กาจกระโทก.......ED573537541TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  10  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 10 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43000433114

  2. คุณ ณฐภัทร  พันธุกานต์.......PS43000433115

  3. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......PS43000433116

  4. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี.......PS43000433117

  5. คุณ ปฏิมากร  ยะคะเสม.......PS43000433118

  6. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......PS43000433119

  7. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......PS43000433120

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  5  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 5 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......PS43000430775

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000430776

  3. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......PS43000430777

  4. คุณ อดุลย์ศักดิ์  สุจา.......PS43000430779

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  4  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 4 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000430290

  2. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......PS43000430305

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  1  ตุลาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สมฤทัย  แก้วสีหมอก.......ED568214277TH

  2. คุณ มาโนช  มะโนน้อม.......ED568214285TH

  3. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED568214294TH

  4. คุณ รังสรรค์  ปุ๊กกระแสร์.......ED568214303TH

  5. คุณ พงศ์กรณ์.......ED568214317TH

  6. คุณ นวพล.......ED568214325TH

  7. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED568214334TH

  8. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......ED568214348TH

  9. คุณ พนม  ปะมามะแต.......ED568214351TH

10. คุณ เตชะโดม  นาคพัฒน์.......ED568214365TH

11. คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม.......ED568214379TH

12. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......ED568214348TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  29  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 29 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วิเชียร  สุริวงค์.......EV887451780TH

  2. คุณ เอก  หาดใหญ่.......EV887451793TH

  3. คุณ ณัฐวัฒน์  สุขทั่วญาติ.......EV887451802TH

  4. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......EV887451816TH

  5. คุณ นิพพิชฌน์  วงษา.......EV887451820TH

  6. คุณ ปารมี  ไวจงเจริญ.......EV887451833TH

  7. คุณ โอม  ศิริบุญรักษา.......EV887451847TH

  8. คุณ เสนาะ  ครือเครือ.......EV887451855TH

  9. คุณ คงภัค  แพทย์ชีพ.......EV887451864TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  27  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. เชียงใหม่พุทธศิลป์.......ED561443519TH

  2. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED561443522TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED561443536TH

  4. คุณ ศุภกิจ  สุขสันติเลิศ.......ED561443540TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  26  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 26 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43000424858

  2. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......PS43000424860

  3. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......PS43000424861

  4. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000424863

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  26  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง.......ED561453105TH

  2. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED561453119TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  23  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......ED555157117TH

  2. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......ED555157125TH

  3. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......ED555157134TH

  4. คุณ ครูเพชร.......ED555157148TH

  5. NMC อานำ.......ED555157151TH

  6. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......ED555157165TH

  7. คุณ ณัฐวุฒิ.......ED555157179TH

  8. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED555157182TH

  9. คุณ ปรางค์รชา.......ED555157196TH

10. คุณ สมฤทัย  แก้วสีหมอก.......ED555157205TH

11. คุณ นพนันท์.......ED555157219TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  22  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช.......ED555174248TH

  2. คุณ วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ.......ED555174251TH

  3. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED555174265TH

  4. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......ED555174279TH

  5. คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์.......ED555174282TH

  6. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......ED555174296TH

  7. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......ED555174305TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  18  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 18 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พงศ์พิชาญ  สุวรรณรัตน์.......PS43000417632

  2. คุณ หนูพิน  ศรีวิชัย.......PS43000417636

  3. คุณ ไกรรัตน์  คงรังษี.......PS43000417639

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  18  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธนากร.......ED550287937TH

  2. ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์สยาม  เวียงทอง.......ED550287945TH

  3. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED550287954TH

  4. คุณ นรายุทธ  วงค์สมุทร์.......ED550287968TH

  5. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED550287971TH

  6. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED550287985TH

  7. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED550287999TH

  8. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED550288005TH

  9. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED550288019TH

10. คุณ นภดล  โชคพานิชย์.......ED550288022TH

11. คุณ สมฤทัย  แก้วสีหมอก.......ED550288036TH

12. คุณ เอก  หาดใหญ่.......ED550288040TH

13. คุณ พิบูรณ์  บุญญาผลา.......ED550289204TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  17  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 17 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43Q00007417

  2. K. Chen.......WALK000178080

  3. คุณ ยุทธนา.......WALK000178638

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  14  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......ED550239066TH

  2. คุณ จิรเดช.......ED550239070TH

  3. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......ED550239083TH

  4. คุณ ปริญญา.......ED550239097TH

  5. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED550239106TH

  6. คุณ คณาธิป  สมพงค์.......ED550239110TH

  7. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED550239123TH

  8. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......ED550239137TH

  9. คุณ ครูเพชร.......ED550239145TH

10. คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์.......ED550239154TH

11. คุณ สุขุม.......ED550239168TH

12. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......ED550239171TH

13. คุณ ชวชัย.......ED550239185TH

14. คุณ วีรษิต  จิรพณิช.......ED550239199TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  12  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 12 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43000413094

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000413096

  3. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......PS43000413098

  4. ร.อ. ยุทธพร  ถนอมวัฒนา.......PS43000413099

  5. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......PS43000413100

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  11  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......ED541987715TH

  2. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED541987729TH

  3. คุณ ปฐมพงศ์  กามนต์.......ED541987732TH

  4. คุณ วิศาล  สมจิตร.......ED541987746TH

  5. คุณ เอสเธอร์  วีระกรกุล.......ED541987750TH

  6. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......ED541987763TH

  7. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED541987777TH

  8. คุณ ศกัญจน์  เรืองกิจธัญนิจ.......ED541987785TH

  9. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED541987794TH

10. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......ED541987803TH

11. คุณ เชษฐพร  แก้วโคมลอย.......ED541987817TH

12. คุณ เสนาะ  ครือเครือ.......ED541987825TH

13. คุณ นภกานต์  ยิ่งยวด.......ED541987834TH

14. คุณ ภูมิวิรัตน์  โพธิ์แก้ว.......ED541987848TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  9  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สมฤทัย  แก้วสีหมอก.......EV759014233TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  7  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 7 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43Q00007338

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  4  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อตินันท์.......ED536065435TH

  2. คุณ ครูเพชร.......ED536065449TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  3  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 3 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED536008835TH

  2. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......ED536008849TH

  3. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......ED536008852TH

  4. คุณ รังสรรค์  ปุ๊กกระแสร์.......ED536008866TH

  5. คุณ นเรศ  มูลเมืองมา.......ED536008870TH

  6. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED536008883TH

  7. คุณ ชวลิต  ภัทรปรัชญากุล.......ED536008897TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  3  กันยายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 3 กันยายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000404379

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  31  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 31 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี.......PS43000402475

  2. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......PS43000402477

  3. คุณ จิระพัฒน์  สุดใจกล้า.......PS43000402478

  4. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......PS43000402480

  5. คุณ โอม  ศิริบุญรักษา.......PS43000402481

  6. คุณ ธนภัทร  คงเจริญ.......PS43000402483

  7. คุณ ป๋อม  นะโม.......PS43000402486

  8. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......PS43000402488

  9. คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชะนะ.......PS43000402492

10. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......PS43000402494

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  31  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED536035800TH

  2. คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล.......ED536035813TH

  3. คุณ ธัญญาภรณ์.......ED536035827TH

  4. คุณ ชนัญ  สุพลพิชิต.......ED536035835TH

  5. คุณ ฤกษ์ชัย  แย้มวงษ์.......ED536035844TH

  6. คุณ เอกพงศ์  พลศักดิ์ศรี.......ED536035858TH

  7. คุณ ณรงค์ศักดิ์  มีกุศล.......ED536035861TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  30  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED530167864TH

  2. คุณ ชวชัย  อรรฆรัติกาล.......ED530167878TH

  3. คุณ เกดิษฐ์  แต่แดงเพชร.......ED530167881TH

  4. คุณ นเรนทร์ฤทธิ์  สาททอง.......ED530167895TH

  5. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED530167904TH

  6. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......ED530167918TH

  7. คุณ พิม.......ED530167921TH

  8. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED530167935TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  25  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เบริ์ด.......EV692440824TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......EV692440838TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  24  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ครูเพชร.......ED530115544TH

  2. คุณ รังสรรค์.......ED530115558TH

  3. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......ED530115561TH

  4. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......ED530115575TH

  5. คุณ เตชะโดม  นาคพัฒน์.......ED530115589TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  23  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......ED522497719TH

  2. คุณ คณาธิป  สมพงค์.......ED522497722TH

  3. คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชนะ.......ED522497736TH

  4. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......ED522497740TH

  5. คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง.......ED522497753TH

  6. คุณ จิรภัทร.......ED522497767TH

  7. คุณ ธรรมนูญ.......ED522497775TH

  8. คุณ สุวิจักขณ์.......ED522497784TH

  9. คุณ ณัฐพล.......ED522497798TH

10. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED522497807TH

11. คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช.......ED522497815TH

12. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง.......ED522497824TH

13. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED522497838TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  21  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 21 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ Chen  Wenying.......PS43000395031

  2. คุณ ประเสริฐ  ถือทอง.......PS43000395034

  3. คุณ อุดม  ระวัง.......PS43000395038

  4. ร.อ. ยุทธพร  ถนอมวัฒนา.......PS43000395040

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  20  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นิพัฒน์  สีทา.......EV692262103TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  20  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 20 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภกากุล.......PS43Q00007136

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  17  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ รัศมี  สวนียกานท์.......ED512069273TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED512069287TH

  3. คุณ ครูเพชร.......ED512069295TH

  4. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์.......ED512069300TH

  5. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED512069313TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  17  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 17 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......PS43000392814

  2. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......PS43000392816

  3. คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชนะ.......PS43000392818

  4. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......PS43000392820

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  16  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 16 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธิติวัฒน์  ศรัณปิยะรัตน์.......PS43000392178

  2. คุณ นฤพนธ์  ดีจริง.......PS43000392180

  3. คุณ เกดิษฐ์  แต่แดงเพชร.......PS43000392182

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  14  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ทวี.......ED516790755TH

  2. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......ED516790764TH

  3. คุณ อุดม  ระวัง.......ED516790778TH

  4. คุณ วัชราภรณ์.......ED516790781TH

  5. คุณ สิทธิพร.......ED516790795TH

  6. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED516790804TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  10  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 10 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......PS43000389315

  2. คุณ ฤทธิเกียรติ  เก็ดโสภา.......PS43000389317

  3. คุณ Chen  Wenying.......PS43000389318

  4. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......PS43000389321

  5. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43000389322

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  9  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 9 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000388695

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  8  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นภดล  โชคพานิชย์.......EV692056027TH

  2. คุณ อชิรสิทธิ์  อั้งฐิติรัตน์.......EV692056035TH

  3. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......EV692056044TH

  4. คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์.......EV692056058TH

  5. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......EV692056061TH

  6. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EV692056075TH

  7. คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชนะ.......EV692056089TH

  8. คุณ ภาสพล  กาญจนโชติ.......EV692056092TH

  9. คุณ เสนาะ  จินาเกตุ.......EV692056101TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  7  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 7 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี.......PS43000387110

  2. คุณ เตชะโดม  นาคพัฒน์.......PS43000387111

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  3  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 3 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นิติพัฒน์  จารุตานันท์.......PS43000384571

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000384573

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  2  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 2 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......PS43000383813

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000383814

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......PS43000383815

  4. คุณ วรพันธ์  ทรัพย์ยั่งยืนกุล.......PS43000383817

  5. Mr.Li  Jiasheng.......PS43000383818

  6. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......PS43000383819

  7. คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชนะ.......PS43000383820

  8. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......PS43000383821

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  1  สิงหาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 1 สิงหาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......PS43Q00007006

  2. คุณ ชวชัย  อรรฆจิรัตฐิกาล.......PS43000382920

  3. คุณ เอก  หาดใหญ่.......PS43000382921

  4. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000382922

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  31  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชนะ.......ED500669978TH

  2. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......ED500669981TH

  3. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED500669995TH

  4. คุณ มงคล  ใจคำ.......ED500670004TH

  5. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED506360014TH

  6. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED506360028TH

  7. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED506360031TH

  8. คุณ กัมพล  สุมนพันธ์ุ.......ED506360045TH

  9. คุณ จิรวัฒน์  เวชกามา.......ED506360059TH

10. คุณ ณฐภัทร  พันธุกานต์.......ED506360062TH

11. ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์สยาม  เวียงทอง.......ED506360076TH

12. คุณ ผดุงเกียรติ  พรมทอง.......ED506360093TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  31  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ภาสพล  กาญจนโชติ.......PS43000382118

  2. คุณ สืบศักดิ์  สืบสายอ่อน.......PS43000382121

  3. คุณ ชวชัย  อรรฆจิรัตฐิกาล.......PS43000382123

  4. คุณ สมนึก  สุทธินันทรัตน์.......PS43000382125

  5. คุณ ชัยภัทร  เสริมเจริญกิจ.......PS43000382126

  6. คุณ ประเสริฐ  ถือทอง.......PS43000382129

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  30  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 30 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43000381175

  2. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......PS43000381176

  3. คุณ ธนภัทร  คงเจริญ.......PS43000381177

  4. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี.......PS43000381178

  5. คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล.......PS43000381179

  6. คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์.......PS43000381180

  7. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......PS43000381181

  8. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......PS43000381182

  9. คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชนะ.......PS43000381183

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  25  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จำนงค์  หงษ์โภคาพันธ์.......ED500690065TH

  2. คุณ พลกฤต  เกษตรเวทิน.......ED500690074TH

  3. คุณ ธนากร  ธนชิตพิพัฒ.......ED500690088TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  20  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ องค์อินทร์  จันทรภัครดี.......ED493357147TH

  2. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED493357178TH

  3. เชียงใหม่พุทธศิลป์.......ED493357181TH

  4. คุณ อนุชา  พาเหลา.......ED493357195TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  20  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 20 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......CITY002793261

  2. คุณ เตชะโดม  นาคพัฒน์.......PS43000376528

  3. คุณ สุรพล  ประสานแแก้ว.......PS43000376529

  4. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......PS43000376530

  5. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......PS43000376531

  6. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......PS43000376532

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  19  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 19 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......PS43Q00006874

  2. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......PS43Q00006875

  3. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43Q00006876

  4. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43Q00006877

  5. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......PS43Q00006878

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  17  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 17 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุวัฒน์  บัวหลวงงาม.......PS43000374466

  2. คุณ ณัฐวัฒน์  สุขทั่วญาติ.......PS43000374467

  3. คุณ พูนพิพัฒน์  เนื่องอุทัย.......PS43000374468

  4. คุณ นพรัตน์  คชนิล.......PS43000374469

  5. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......PS43000374470

  6. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......PS43000374471

  7. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......PS43000374472

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  16  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 16 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นพกิจ  ประทีปพรศักดิ์.......PS43000373539

  2. คุณ จิรวัฒน์  สีหวุฒิพงศ์.......PS43000373541

  3. คุณ Chen  Wenying.......PS43000373547

  4. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43000373550

  5. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......PS43000373551

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  16  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สรพล  เจริญพัฒนพงศ์.......ED493314932TH

  2. คุณ อภิพัฒน์  จันโอทาน.......ED493314946TH

  3. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED493314950TH

  4. คุณ มารุต  ปานขลิบ.......ED493314963TH

  5. คุณ บัณฑิต  เพ็ชร  .......ED493314977TH

  6. คุณ สรวุฒิ  พิมพ์โพธิ์กลาง.......ED493314985TH

  7. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง.......ED493314994TH

  8. คุณ มาโนช  มะโนน้อม.......ED493315005TH

  9. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED487868901TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  15  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ครูเพชร.......EV085769193TH

  2. คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง.......EV085769202TH

  3. คุณ ผดุงเกียรติ  พรมทอง.......EV085769216TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  14  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 14 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สายันณ์  สอนหลง.......PS43000372490

  2. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......PS43000372493

  3. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......PS43000372495

  4. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี.......PS43000372497

  5. คุณ ศกัญจน์  เรืองกิจธัญนิจ.......PS43000372529

  6. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......PS43000372530

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  13  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 13 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......PS43Q00006833

  2. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......PS43Q00006834

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  10  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 10 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นัตถพล  ผู้นำพล.......PS43Q00006813

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43Q00006814

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......PS43Q00006815

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  10  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 10 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สิทธิชัย  สวนส้มจีน.......PS43Q00006782

  2. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......PS43Q00006783

  3. คุณ ธนสรณ์  สารธิมา.......PS43Q00006784

  4. คุณ นภดล  โชคพานิชย์.......PS43Q00006785

  5. คุณ รัฐศรัณย์  ศรีไชโย.......PS43Q00006786

  6. คุณ สุริยา  สุภิทิพย์.......PS43Q00006778

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  6  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 6 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อาทิตย์  เมธีผาติกุล.......PS43000366301

  2. คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล.......PS43000366302

  3. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......PS43000366303

  4. คุณ มานพ  ศรีโสภณ.......PS43000366304

  5. คุณ มนตรี  พันวัน.......PS43000366306

  6. คุณ ครูเพชร.......PS43000366308

  7. คุณ นพรัตน์  คชนิล.......PS43000366310

  8. คุณ อาร์เขต  ปรีชา.......PS43000366311

  9. คุณ บุญจวน  หัสคำ.......PS43000366313

10. คุณ กนกวรรณ  ประสานสุข.......PS43000366314

11. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......PS43000366316

12. คุณ เตชะโดม  นาคพัฒน์.......PS43000366319

13. คุณ มารุต  ปานขลิบ.......PS43000366325

14. คุณ ศิริศักดิ์  พฤทธิอานันต์.......PS43000366327

15. คุณ Chawachai.......PS43000366333

16. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......PS43000366336

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  6  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณพัช  ธนปทุมวานิช.......ED476983906TH

  2. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED476983910TH

  3. คุณ สิริพงศ์  สมมั่น.......ED476983923TH

  4. คุณ คณาธิป  สมพงศ์.......ED476983937TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  4  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 4 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......PS43000364854

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000364857

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  3  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED481920342TH

  2. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED481920356TH

  3. คุณ สิทธิพร  ฆารจรัส.......ED481920360TH

  4. คุณ นภดล  โชคพานิชย์.......ED481920373TH

  5. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......ED481920387TH

  6. คุณ มาโนช  มะโนน้อม.......ED481920395TH

  7. คุณ สยมภู  เธียรวิวัฒน์นุกูล.......ED481920400TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  2  กรกฎาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 2 กรกฎาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43Q00006684

  2. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......PS43Q00006686

  3. คุณ ไกรศร  ศรีสินธุ์.......PS43Q00006686

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  28  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ องค์อินทร์  จันทร์ภัครดี.......ED472188788TH

  2. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED472188791TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  28  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 28 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร.......PS43000360550

  2. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......PS43000360551

  3. คุณ อาร์เขต  ปรีชา.......PS43000360552

  4. คุณ ภูเบศ  นิธิบุญญาฤทธิ์.......PS43000360553

  5. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี.......PS43000360554

  6. คุณ ภาณุวัสส  มหากาญจนะ.......PS43000360555

  7. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......PS43000360556

  8. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.......PS43000360557

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  27  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 27 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43000359127

  1. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......PS43000359129

  1. คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล.......PS43000359131

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  26  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 26 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ชาลี  เชิดเกียรติกุล.......PS43000358760

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000358761

  1. คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์.......PS43000358762

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  25  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 25 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......PS43Q00006602

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  22  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED472122075TH

  2. คุณ อภิวัฒน์  .......ED472122089TH

  3. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......ED472122092TH

  4. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......ED472122101TH

  5. คุณ ธนัช  กองเมือง.......ED472122115TH

  6. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED472122129TH

  7. คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช.......ED472122132TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  22  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 22 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประทีป  สุขสิตินันท์.......PS43000354887

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000354889

  3. คุณ กัมพล  สุมนพันธุ์.......PS43000354890

  4. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000354891

  5. คุณ ธนกฤต  ตั้งสมบัติวิสิทธิ์.......WALK000084632

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  20  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปฏิพัท  ยิ่งมหาศาล.......ED463385475TH

  2. เชียงใหม่พุทธศิลป์........ED463385484TH

  3. คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์.......ED463385498TH

  4. คุณ ณรงค์ศักดิ์  ดิษฐสกุล........ED463385507TH

  5. คุณ วาสนา  เนาฮาดลี.......ED463385515TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  19  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 19 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปิยะสาร  สิงห์สมบัติ.......PS43000352978

  2. คุณ พิริยะ  เทพมะที.......PS43000352980

  3. คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์.......PS43000352982

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  18  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......ED463356267TH

  2. Mr. Tai  To  Wen  Hua........ED463356275TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  17  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์  อนุสนธิ์.......EV482905580TH

  2. คุณ ธนัช  กองเมือง........EV482905593TH

  3. คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์........EV482905602TH 

  4. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......EV482905616TH

  5. คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร........EV482905620TH

  6. คุณ ครูเพชร........EV482905633TH 

  7. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......EV482905647TH

  8. คุณ โอฬาร  ธนะวงศ์........EV482905655TH

  9. คุณ อาทิตย์  เมธีผาติกุล........EV482905664TH 

10. คุณ ศุภชัย  คลังแก้ว.......EV482905678TH

11. คุณ เทวา  โสภากุล........EV482905681TH

12. คุณ สุธี  แก้วชนะ........EV482905695TH 

13. คุณ คงภัค  แพทย์ชีพ........EV482905704TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  16  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์.......EV084340275TH

  2. คุณ นธี  ฉิมฉวี........EV084340289TH

  3. คุณ อดุลย์ศักดิ์........EV084340292TH 

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่  15  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 15 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000349203

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  14  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ศุภชัย  คลังแก้ว.......ED458996948TH

  2. คุณ ปิยะสาร  สิงห์สมบัติ........ED458996951TH

  3. คุณ มาโนช  มะโนน้อม.......ED458996965TH

  4. คุณ ปฐมพงศ์  กามนต์........ED458996979TH

  5. คุณ ธิติวัฒน์  ศรัณปิยะรัตน์.......ED458996982TH

  6. คุณ ประภัส  ด้วงสอาด........ED458996996TH

  7. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......ED458997002TH

  8. คุณ สุรศักดิ์  เสวก........ED458997016TH

  9. คุณ เบญจมาภรณ์  ทศดร.......ED458997020TH

10. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ........ED458997033TH

11. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED458997047TH

12. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ........ED458997055TH

13. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......ED458997064TH

14. คุณ เผ่า  เงินแก้ว........ED458997078TH

15. คุณ ผดุงเกียรติ  พรมทอง........ED458997081TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  12  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัทศักดิ์  จิรสัตยาภรณ์.......EV084310287TH

  2. คุณ มาโนช  มะโนน้อม........ED458935630TH

  3. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์........ED458935643TH

  4. คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล........ED458935657TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล........ED458935665TH

  6. คุณ ชานนท์  คริสตไทย........ED458935674TH

  7. คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์........ED458935688TH

  8. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา........ED458935691TH

  9. คุณ สุรศักดิ์  เสวก........ED458935705TH

10. คุณ สายันณ์  สอนหลง........ED458935714TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  7  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประกาศิต  ยอดเจริญ.......ED458900321TH

  2. คุณ ศักดิ์นรินทร์  วิทยศักดิ์พันธ์........ED458900335TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล........ED458900349TH

  4. คุณ เอกชูพงษ์  แก้วคำปา........ED458900352TH

  5. คุณ สุจินต์  โพธิ์เตียน........ED458900366TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  5  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ คงภัค  แพทย์ชีพ........ED451062053TH

  2. คุณ สมพร  ชำนาญกิจ........ED451062067TH

  3. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์........ED451062075TH

  4. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี........ED451062084TH

  5. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล........ED451062098TH

  6. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ........ED451062107TH

  7. คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร........ED451062115TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  4  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ........EU929515611TH

  2. คุณ ชนานุวัฒน์  คชรินทร์........EU929515625TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  2  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล........EV084175295TH

  2. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ........EV084175304TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  1  มิถุนายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. เชียงใหม่พุทธศิลป์........ED446874023TH

  2. คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช........ED446874037TH

  3. คุณ โอฬาร  ธนะวงศ์........ED446874045TH

  4. คุณ สยมภู  เธียรวิวัฒน์นุกูล........ED446874054TH

  5. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม........ED446874068TH

  6. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย........ED446874071TH

  7. คุณ พงศ์อนันต์  ยี่อำพันธ์........ED446874085TH

  8. คุณ สุรเดช  บุญลือ........ED446874099TH

  9. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์........ED446874108TH

10. คุณ สุวัฒน์  บัวหลวงงาม........ED446874111TH

11. คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์........ED446874125TH

12. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ........ED446874139TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  31  พฤษภาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย........ED446839154TH

  2. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา........ED446839168TH

  3. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง........ED446839171TH

  4. คุณ ไตรสิทธิ์  สมานคงศักดิ์........ED446839185TH

  5. คุณ ผดุงเกียรติ  พรมทอง........ED446839208TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  30  พฤษภาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ครูเพชร........ED446805181TH

  2. คุณ พงศธร  ทองลิ่ม........ED446805195TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  29  พฤษภาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล........EV084054938TH

  2. คุณ สุรศักดิ์  เสวก........EV084054941TH

  3. ด.ต. จารุเกียรติ  พลหงษ์........EV084054955TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  28  พฤษภาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์........ED446820921TH

  2. คุณ สิทธิพร  ฆารจรัส........ED446820935TH

  3. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์........ED446820949TH

  4. คุณ ณฐภัทร  พันธุกานต์........ED446820952TH

  5. คุณ สมศักดิ์  อรุณรัตน์........ED446820966TH

  6. คุณ วีระพล  ชินวุฒิวงศ์........ED446820970TH

  7. คุณ มาโนช  มะโนน้อม........ED446820983TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  25  พฤษภาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นพกิจ........ED439171695TH

  2. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์........ED439171700TH

  3. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย........ED439171713TH

  4. คุณ วิทย์  โยธา........ED439171727TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  23  พฤษภาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ........ED439124055TH

  2. คุณ สายัณห์  คำชา........ED439124069TH

  3. คุณ ศุภชัย  ภัทรรัตนชัย........ED439124072TH

  4. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี........ED439124086TH

  5. คุณ ธัญญรวี  เจริญพรสุริยโชติ........ED439124090TH

  6. คุณ มาโนช  มะโนน้อม........ED439124109TH

  7. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย........ED439124112TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  22  พฤษภาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุรวุฒิ  พิมพ์โพธิ์กลาง........ED439105419TH

  2. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม........ED439105422TH

  3. คุณ สุวิทย์........ED439105436TH

  4. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์........ED439105440TH

  5. คุณ พงศธร  ทองลิ่ม........ED439105453TH

  6. คุณ สมพงค์........ED439105467TH

  7. คุณ วทัญญู........ED439105475TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  20  พฤษภาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จักรี  พรหมศร........EV348845543TH

  2. คุณ ธนา  เพชรรัตน์........EV348845557TH

  3. คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล........EV348845565TH

  4. คุณ สิโรตม์  กำนอก........EV348845574TH

  5. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์........EV348845588TH

  6. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ........EV348845591TH

  7. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง........EV348845605TH

  8. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง........EV348845614TH

  9. คุณ นเรนทร์ฤทธิ์  สาททอง........EV348845628TH

10. คุณ ศุภชัย  ภัทรรัตนชัย........EV348845631TH

11. คุณ เทวา  โสภากุล........EV348845645TH

12. คุณ ประจักษ์  แซ่กวาง........EV348845659TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  16  พฤษภาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ บอม  ศรีสัช........ED426543645TH

  2. คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์........ED426543654TH

  3. คุณ อินทนนทิ์  อินมี........ED426543668TH

  4. คุณ อรุณี  มงคลคำ........ED426543671TH

  5. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล........ED426543685TH

  6. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ........ED426543699TH

  7. คุณ เอก  หาดใหญ่........ED433920563TH

  8. คุณ ศิริศักดิ์  จิระวรันธร........ED433920577TH

  9. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย........ED433920585TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  12  พฤษภาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วีรษิต  จิรพณิช........EV083786888TH

  2. คุณ นพพร  ศักดาศรี........EV083786891TH

  3. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์........EV083786905TH

  4. คุณ เอก  หาดใหญ่........EV083786914TH

  5. คุณ นเรศ........EV083786928TH

  6. คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล........EV083786931TH

  7. คุณ เทวา  โสภากุล........EV083786945TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  10  พฤษภาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ครูเจียง........ED426516075TH

  2. คุณ สันติพงษ์  วงศ์พยัคฆ์........ED426516089TH

  3. คุณ พิทักษ์พงษ์  พงศ์จริยา........ED426516092TH

  4. คุณ ชัยวัฒน์  อ่อนระหุ่ง........ED426516101TH

  5. คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย........ED426516115TH

  6. คุณ ศิระกันต์  ปภัสพรศรัณย์........ED426516129TH

  7. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ........ED426516132TH

  8. คุณ ศุภชัย  ภัทรรัตนชัย........ED426516146TH

  9. คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์........ED426516150TH

10. คุณ พงศธร  ทองลิ่ม........ED426516163TH

11. คุณ นเรนทร์ฤทธิ์  สาททอง........ED426516177TH

12. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล........ED426516185TH

13. คุณ ธนัช  กองเมือง........ED426516194TH

14. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา........ED426516203TH

15. คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล........ED426516217TH

16. คุณ อานันท์  เข็มมาลากุล........ED426516225TH

17. คุณ วีรษิต  จิรพณิช........ED426516234TH

18. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม........ED426516248TH

19. คุณ มารุต  ปานขลิบ........ED426516251TH

20. คุณ จตุพร  สะสุนโท........ED426516265TH

21. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย........ED426516279TH

22. คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร........ED426516282TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  09  พฤษภาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 09 พฤษภาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สมพร  ชำนาญกิจ........ED426510775TH

  2. เชียงใหม่พุทธศิลป์........ED426510789TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล........ED426510792TH

  4. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง........ED426510801TH

  5. คุณ กัมโพช  ตราชู........ED426510815TH

  6. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ........ED426510829TH

  7. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์........ED426510832TH

  8 . คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย........ED426510846TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  04  พฤษภาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 04 พฤษภาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ไตรสิทธิ์  สมานคงศักดิ์........ED415978686TH

  2. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ........ED415978690TH

  3. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี........ED415978709TH

  4. คุณ พรชัย........ED415978712TH

  5. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย........ED415978726TH

  6. คุณ นพรุจ  หิญธีระนันทน์........ED415978730TH

  7. คุณ วณิชชัย  จันทร์หัสดี........ED415978743TH

  8. คุณ สมชาย  ตั้งกิตติเวทย์........ED415978757TH

  9. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์........ED415978765TH

10. คุณ สิทธิวิชัย  ตะถาวร........ED415978774TH

11. คุณ อธิคม  ศรีสุวรรณ........ED415978788TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  03  พฤษภาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ Ping........ED415974579TH

  2. คุณ นพรัตน์........ED415974582TH

  3. คุณ อดุลย์ศักดิ์........ED415974596TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  27  เมษายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 เมษายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อาทิตย์  เมธีผาติกุล........ED409467944TH

  2. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์........ED409467958TH

  3. คุณ มาโนช  มะโนน้อม........ED409467961TH

  4. คุณ คณาธิป  สมพงค์........ED409467975TH

  5. คุณ วีรษิต  จิรพณิช........ED409467989TH

  6. คุณ พิสิษฐ์  แก้วโต........ED409467992TH

  7. คุณ วาสนา  นาดเฮาลี........ED409468009TH

  8. คุณ สุธี  แก้วชนะ........ED409468012TH

  9. คุณ นฤดม  วรรณละเอียด........ED409468026TH

10. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ........ED409468030TH

11. คุณ นเรนทร์ฤทธิ์  สาททอง........ED409468043TH

12. คุณ เทวา  โสภากุล........ED409468057TH

13. คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง........ED409468065TH

14. คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย........ED409468074TH

15. คุณ ดนัย  คำขวัญ........ED409468088TH

16. คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช........ED409468091TH

17. คุณ ศิริศักดิ์  พฤทธิอานันต์........ED409468105TH

18. คุณ วีระพล  ชินวุฒิวงศ์........ED409468128TH

19. คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร........ED409468131TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  23  เมษายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 เมษายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์........ED403777744TH

  2. คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์........ED403777758TH

  3. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย........ED403777761TH

  4. คุณ ถิระวัฒน์  แซ่เฮง........ED403777775TH

  5. คุณ ศุภวัฒน์  สุวรรณแสง........ED403777789TH

  6. คุณ ศุภชัย  ภัทรรัตนชัย........ED403777792TH

  7. คุณ อินทนนทิ์  อินมี........ED403777801TH

  8. คุณ ศุภชัย  คลังแก้ว........ED403777815TH

  9. คุณ ครูเพชร........ED403777829TH

10. คุณ ชานนท์  มงคลสารโสภณ........ED403777832TH

11. คุณ วีรวิชญ์  ประทีปไชยนันท์........ED403777792TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  20  เมษายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 เมษายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์........ED409411931TH

  2. คุณ เกดิษฐ์  แต่แดงเพชร........ED409411945TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  19  เมษายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 เมษายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ศุภชัย  ภัทรรัตนชัย........EU321288909TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  17  เมษายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 เมษายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม........ED393037848TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล........ED393037851TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์........ED393037865TH

  4. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี........ED393037879TH

  5. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ........ED393037882TH

  6. คุณ เอก  หาดใหญ่........ED393037896TH

  7. คุณ รัฐศรัณย์........ED393037905TH

  8. คุณ กฤษณะ  ทองย้อย........ED393037919TH

  9. คุณ มาโนช  มะโนน้อม........ED393037922TH

10. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง........ED393037936TH

11. คุณ สิทธิเดช........ED393037940TH

12. คุณ คงภัค  แพทย์ชีพ........ED393037953TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  11  เมษายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 เมษายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นธี........EV017501258TH

  2. คุณ ยุทธนา........EV017501261TH

  3. คุณ กนิษฐ์........EV017501275TH

  4. จ.อ. ชนัญ........EV017501289TH

  5. คุณ สุทารณ์........EV017501292TH

  6. คุณ ชยกร........EV017501301TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  06  เมษายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 06 เมษายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อำพล  มณีโชติ........EV017361808TH

  2. คุณ ศราวุฒิ  ธีระวัฒนศิริ........EV017361811TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์........EV017361825TH

  4. จ.อ. จตุพร  สะสุนโท........EV017361839TH

  5. คุณ กนกวรรณ  ประสานสุข........EV017361842TH

  6. คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์........EV017361856TH

  7. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี........EV017361860TH

  8. คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย........EV017361873TH

  9. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ........EV017361887TH

10. คุณ ศรายุธ  ต่อทรัพย์........EV017361895TH

11. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล........EV017361900TH

12. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย........EV017361913TH

13. คุณ เทวา  โสภากุล........EV017361927TH

14. คุณ วิทย์  อิเลคทรอนิคส์........EV017361935TH

15. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล........EV017361944TH

16. คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล........EV017361958TH

17. คุณ วีรษิต  จิรพณิช........EV017361961TH

18. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ........EV017361975TH

19. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่นแสนหาญ........EV017361989TH

20. ด.ต. จารุเกียรติ  พงหงษ์........EV017361992TH

21. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์........EV017362009TH

22. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย........EV017362012TH

23. คุณ นเรนทร์ฤทธิ์  สาททอง........EV017362026TH

24. คุณ ผดุงเกียรติ  พรมทอง........EV017362030TH

25. บริษัท เชียงใหม่พุทธศิลป์........EV017362043TH

26. คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง........EV017362057TH

27. คุณ ชาญศักดิ์  ตฤชานนท์........EV017362065TH

28. คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช........EV017362074TH

29. คุณ ปริวัตร  สุวงค์........EV017362091TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  04  เมษายน  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 04 เมษายน 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล........ED393082246TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  29  มีนาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 29 มีนาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล........ED385537025TH

  2. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง..........ED385537039TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์........ED385537042TH

  4. คุณ เขมราช  ศรีรองเมือง..........ED385537056TH

  5. จ.อ.จตุพร  สะสุนโท..........ED385537060TH

  6. คุณ อาทิตย์  เมธีผาติกุล........ED385537073TH

  7. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม..........ED385537087TH

  8. คุณ อนุชา  แซ่ลิ้ม........ED385537095TH

  9. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล..........ED385537100TH

10. คุณ ชนัญ  สุพลพิชิต..........ED385537113TH

11. คุณ สมศักดิ์  อรุณรัตน์........ED385537127TH

12. คุณ ฉัตรชัย  จงอนุรักษ์กุล..........ED385537135TH

13. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ........ED385537144TH

14. คุณ โปษัณ  วันเปี้ย..........ED385537158TH

15. คุณ จักรกฤษณ์..........ED385537161TH

16. คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร........ED385537175TH

17. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์..........ED385537189TH

18. คุณ ครูเพชร........ED385537192TH

19. คุณ ศุภชัย  ภัทรรัตนชัย..........ED385537201TH

20. คุณ ปรีชา  หงส์วีรกุล..........ED385537215TH

21. คุณ สมพร  ชำนาญกิจ........ED385537229TH

22. คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย..........ED385537232TH

23. คุณ อภิรักษ์  ยอดมิ่ง..........ED385537246TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  23  มีนาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 มีนาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ........ED380838465TH

  2. คุณ ศราวุธ  สมณา..........ED380838479TH

  3. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง........ED380838482TH

  4. คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล..........ED380838496TH

  5. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี..........ED380838505TH

  6. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์..........ED380838519TH

  7. คุณ ชนัญ  สุพลพิชิต........ED380838522TH

  8. คุณ มานพ  ศรีโสภณ..........ED380838536TH

  9. คุณ ฉลอง  จันทร์สิน..........ED380838540TH

10. คุณ พัชรี  ธรมมพิทักษ์กุล........ED380838553TH

11. คุณ กรรณฎา  แสงแก้ว..........ED380838567TH

12. คุณ อภิวิชญ์  เจษฎาพรพันธุ์........ED380838575TH

13. คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง..........ED380838584TH

14. คุณ สุรศักดิ์  เสวก..........ED380838598TH

15. คุณ สุธี  แก้วชนะ..........ED380838607TH

16. ด.ต. จารุเกียรติ  พลหงษ์........ED380838615TH

17. คุณ ศักดิ์สิทธิ์  เสงี่ยมงาม..........ED380838624TH

18. คุณ เทวา  โสภากุล..........ED380838638TH

19. คุณ ศุภชัย  ภัทรรัตนชัย........ED380838641TH

20. คุณ คงภัค  แพทย์ชีพ..........ED380838655TH

21. ว่าที่ ร.ต. กรีฑาวุฒิ  ทนงจิตร..........ED380838669TH

22. เชียงใหม่พุทธศิลป์..........ED380838672TH

23. คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช........ED380838686TH

24. คุณ สุรพจน์..........ED380838690TH

25. คุณ นิรุต  เหลืองแดง..........ED380838709TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  21  มีนาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 มีนาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สรยา  สมานจิตร........ED380813865TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..........ED380813874TH

  3. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ........ED380813888TH

  4. คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร..........ED380813891TH

  5. คุณ จตุพร  สะสุนโท..........ED380813905TH

  6. คุณ เอก  หาดใหญ่..........ED380813914TH

  7. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม........ED380813928TH

  8. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา..........ED380813931TH

  9. คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย..........ED380813945TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  19  มีนาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 มีนาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ คณาธิป  สมพงค์........ED375680424TH

  2. คุณ ธวัชชัย  ภู่บุญ..........ED375680438TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์........ED375680441TH

  4. คุณ ผดุงศักดิ์  เสนาะ..........ED375680455TH

  5. คุณ อาทิตย์  เมธีผาติกุล..........ED375680469TH

  6. คุณ สุรศักดิ์  เสวก..........ED375680472TH

  7. คุณ ning........ED375680486TH

  8. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง..........ED375680490TH

  9. คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง..........ED375680509TH

10. คุณ สุกัญญา  จิรพณิช..........ED375680512TH

11. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ........ED375680526TH

12. คุณ พรชัย  สังข์มาลัย..........ED375680530TH

13. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ........ED37568052643TH

14. คุณ บรรพต  สายไพสงค์..........ED375680557TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  16  มีนาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 มีนาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติภัฏ  พงษ์พานิช........ED368395812TH

  2. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล..........ED368395826TH

  3. คุณ นรวร  อินต๊ะเมา........ED375627239TH

  4. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี..........ED375627242TH

  5. คุณ ปรีชา  หงส์วีรกุล........ED375627239TH

  6. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา..........ED375627242TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  13  มีนาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 มีนาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์........ED368363505TH

  2. คุณ กนิษฐ์  ไหมอ่อน..........ED368363514TH

  3. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED368363528TH

  4. คุณ เกดิษฐ์  แต่แดงเพชร........ED368363531TH

  5. คุณ วีระพล  ชินวุฒิวงศ์.....ED368363545TH

  6. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.........ED368363559TH

  7. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.........ED368363562TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  9  มีนาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 มีนาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์........ED362296241TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล..........ED362296255TH

  3. คุณ พลกฤต  เกษตรเวทิน.......ED362296269TH

  4. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์........ED362296272TH

  5. คุณ เรืองศักดิ์  เอี่ยมชัยภูมิ.....ED362296286TH

  6. คุณ เพชร.........ED362296290TH

  7. คุณ ครูเจียง.........ED362296309TH

  8. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.....ED362296312TH

  9. คุณ ชยพัทธ์  พงศ์กูลเกียรติ.....ED362296326TH

10. คุณ พิริยะ  เทพมะที........ED362296330TH

11. คุณ คณาธิป  .....ED362296343TH

12. คุณ ทวี  ไชยาพร...........ED362296357TH

13. คุณ แชมป์  แปดริ้ว.......ED362296365TH

14. คุณ ศุภวัฒน์  สุวรรณแสง.....ED362296374TH

15. คุณ ศุภสิทธิ์  รัตนวิเศษ......ED362296388TH

16. คุณ สุธี  แก้วชนะ...........ED362296391TH

17. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ....ED362296405TH

18. คุณ นิรุต  เหลืองแดง.........ED362296414TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  2  มีนาคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 มีนาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.....ED357069922TH

  2. คุณ ตรัยเทพ  สมัครการ.....ED357069936TH

  3. คุณ มณฑล  เอียดแก้ว.....ED357069940TH

  4. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.....ED357069953TH

  5. คุณ จตุพร  สะสุนโท.....ED357069967TH

  6. คุณ กัมพล  สุมนพันธ์ุ.....ED357069975TH

  7. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.....ED357069984TH

  8. คุณ นัตถพล  ผู้นำพล.....ED357069998TH

  9. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.....ED357070007TH

10. คุณ Cui  Yi  Dan.....ED362220013TH

11. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.....ED362220027TH

12. คุณ วารุฒ  จันทรคูณผล.....ED362220035TH

13. คุณ กฤษฎา  เพชรเฟื่องฟ้า.....ED362220044TH

14. คุณ มาโนช  มะโนน้อม.....ED362220058TH

15. คุณ เทวา  โสภากุล.....ED362220061TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ผดุงเกียรติ.....ED351247390TH

  2. คุณ นิรุต  เหลืองแดง.....ED351247409TH

  3. คุณ วิรุฬห์วิชญ์.....ED351247412TH

  4. คุณ เกดิษฐ์  แต่แดงเพชร.....ED351247426TH

  5. คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล.....ED351247430TH

  6. คุณ สมชาย  สุขสบาย.....ED351247443TH

  7. คุณ รมิดา  ทองลิ่ม.....ED351247457TH

  8. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.....ED351247465TH

  9. คุณ วีระพล.....ED351247474TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  26  กุมภาพันธ์  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.....ED357021726TH

  2. คุณ ประกอบ  แสงทรัพย์.....ED357021730TH

  3. คุณ วันชัย  ภู่ยินดี.....ED357021743TH

  4. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.....ED357021757TH

  5. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.....ED357021765TH

  6. คุณ จินตกวี  ศรีวิไล.....ED357021774TH

  7. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.....ED357021788TH

  8. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.....ED357021791TH

  9. คุณ เอก  หาดใหญ่.....ED357021805TH

10. คุณ ศิรพงษ์  พงษ์ศิริรักษ์.....ED357021814TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  22  กุมภาพันธ์  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ศิรสิทธิ์.....ED351225536TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.....ED351225540TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  20  กุมภาพันธ์  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ไชยะ  นราสิทธาโชติ.....ED344876942TH

  2. คุณ ศิระกันต์  ปภัสพรศรัณย์.....ED344876956TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.....ED344876960TH

  4. คุณ สมชาย  ทองหยิบ.....ED344876973TH

  5. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.....ED344876987TH

  6. คุณ ธีรพงศ์  ศรีนุช.....ED351202402TH

  7. คุณ นิรุต  เหลืองแดง.....ED351202416TH

  8. คุณ ชยพัทธ์  พงศ์กูลเกียรติ.....ED351202420TH

  9. คุณ เตชะโดม  นาคพัฒน์.....ED351202433TH

10. คุณ ปริวัตร  สุวงค์.....ED351202447TH

11. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.....ED351202455TH

12. คุณ เทวา  โสภากุล.....ED351202464TH

13. คุณ สุขเกษม  ชาวสวนกล้วย.....ED351202478TH

14. คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์.....ED351202481TH

15. คุณ สุภาพ  เฟื่องจันทร์.....ED351202495TH

16. คุณ เอกราช  คัมภีระ.....ED351202504TH

17. คุณ วรเดช  บัวศรี.....ED351202518TH

18. ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์สยาม  เวียงทอง.....ED351202521TH

19. คุณ พูม  ภวัต.....ED351202535TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  16  กุมภาพันธ์  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธเนศร์  ชำนิพงษ์.....ED344863192TH

  2. คุณ สมพงษ์  สักลอ.....ED344863201TH

  3. Ms. Luman  Cai.....ED344863215TH

  4. คุณ วีรษิต  จิรพณิช.....ED344863229TH

  5. คุณ ณรงค์ธนพร  บุญสง่าโชติชัย.....ED344863232TH

  6. คุณ ประเสริฐ  แซ่โค้ว.....ED344863246TH

  7. คุณ สมชาย  สุขสบาย.....ED344863250TH

  8. คุณ เทวา  โสภากุล.....ED344863263TH

  9. คุณ เพชร.....ED344863277TH

10. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.....ED344863285TH

11. คุณ เสน่ห์  พะยุหะ.....ED344863294TH

12. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.....ED344863303TH

13. คุณ ณัฐวุฒิ  นาที.....ED344863317TH

14. คุณ อภิรักษ์  ยอดมิ่ง.....ED344863348TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  12  กุมภาพันธ์  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง.....ED339863359TH

  2. ส.ต.ท. ตรัยเทพ  สมัครการ.....ED339863362TH

  3. คุณ สยมภู  เธียรวิวัฒน์นุกูล.....ED339863376TH

  4. คุณ นิติพัฒน์  จารุตานันทน์.....ED339863380TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  10  กุมภาพันธ์  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.....EU750656062TH

  2. คุณ กุเลชษฐ์  เกียรติโภคะ.....EU750656076TH

  3. คุณ อานำ.....EU750656080TH

  4. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.....EU750656093TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  9  กุมภาพันธ์  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. เชียงใหม่พุทธศิลป์.....ED339831427TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.....ED339831435TH

  3. คุณ ครูเจียง.....ED339831444TH

  4. คุณ ยุทธนา  ภุมรินทร์.....ED339831458TH

  5. คุณ ประวีณ  ทับแสง.....ED339831461TH

  6. คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร.....ED339831475TH

  7. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.....ED339831489TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  5  กุมภาพันธ์  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สายัณห์  คำชา.....EU320418664TH

  2. คุณ ผิน  จันท้วม.....EU320418678TH

  3. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.....EU320418681TH

  4. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.....EU320418695TH

  5. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.....EU320418704TH

  6. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.....EU320418718TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  2  กุมภาพันธ์  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.....ED329833321TH

  2. คุณ นัตถพล  ผู้นำพล.....ED329833335TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปฎิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.....ED329827462TH

  2. คุณ Sam.....ED329827476TH

  3. คุณ ปิง  บึงพระ.....ED329827480TH

  4. คุณ มานะ  คูเมืองแมน.....ED329827493TH

  5. คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชะนะ.....ED329827502TH

  6. คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล.....ED329827516TH

  7. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.....ED329827520TH

  8. คุณ สมชาย  สุขสบาย.....ED329827533TH

  9. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.....ED329827547TH

10. คุณ ณรงศกดิ์  กุลวงศ์คเณศ.....ED329827555TH

11. คุณ สุชาติ  ตาลุสา.....ED329827564TH

12. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.....ED329827578TH

13. คุณ ธนยศ  สายไฮคำ.....ED329827581TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  30  มกราคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 มกราคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.....ED323545619TH

  2. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.....ED323545622TH

  3. คุณ ธนะรัตน์  ราชพริ้ง.....ED323545636TH

  4. คุณ เทวา  โสภากุล.....ED323545640TH

  5. คุณ รัศมี  สวนียกานท์.....ED323545653TH

  6. คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล.....ED323545667TH

  7. คุณ เอกวิทย์  จิรพณิช.....ED323545675TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  26  มกราคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 มกราคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ธนภัทร  คงเจริญ.....ED323526950TH

  2. คุณ สายันต์  บุญญานุศิริ.....ED323526963TH

  3. คุณ อภิรักษ์  ยอดมิ่ง.....ED323526946TH

  4. คุณ วันดี  อย่าเสียสัตย์.....ED323526932TH

  5. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.....ED323526977TH

  6. เชียงใหม่พุทธศิลป์.....ED323526929TH

  7. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.....ED323526985TH

  8. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.....ED323526994TH

  9. คุณ ครูเจียง.....ED323527005TH

10. คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง.....ED323526915TH

11. คุณ นัตถพล  ผู้นำพล.....ED323527014TH

12. คุณ เทวา  โสภากุล.....ED323527028TH

13. คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชะนะ.....ED323527031TH

14. คุณ ภูมิภัทร  พนารสสุคนธ์.....ED323527045TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  25  มกราคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 มกราคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.....ED323505265TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.....ED323505274TH

  3. คุณ กิติศักดิ์  พรหมแก้ว.....ED323505288TH

  4. คุณ วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ.....ED323505291TH

  5. คุณ ณภัทร  ประสานราษฎร์.....ED323505305TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  25  มกราคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 มกราคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.....ED323505265TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.....ED323505274TH

  3. คุณ กิติศักดิ์  พรหมแก้ว.....ED323505288TH

  4. คุณ วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ.....ED323505291TH

  5. คุณ ณภัทร  ประสานราษฎร์.....ED323505305TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  23  มกราคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 มกราคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ทิวากรณ์  แสนพล.....ED318762261TH

  2. คุณ ศิริชัย  อัศวิศราภรณ์.....ED318762275TH

  3. คุณ เอก  หาดใหญ่.....ED318762289TH

  4. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.....ED318762292TH

  5. คุณ สุรศักดิ์  ยี่อำพันธ์.....ED318762301TH

  6. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.....ED318762315TH

  7. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.....ED318762329TH

  8. คุณ วีรษิต  จิรพณิช.....ED318762332TH

  9. คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล.....ED318762346TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  19  มกราคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 มกราคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.....ED312298908TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.....ED312298911TH

  3. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.....ED312298925TH

  4. คุณ ภูริพัฒ  ภู่ศรี.....ED312298939TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  17  มกราคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 มกราาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์.....ED312281893TH

  2. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.....ED312281902TH

  3. คุณ จรัญ  พิมปรุ.....ED312281920TH

  4. คุณ Cui  Yi  Dan.....ED312281916TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  16  มกราคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 มกราคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ อลิชรา  ทองชัย.....ET208081544TH

  2. คุณ ศิริชัย  อัศวิศราภรณ์.....ET208081558TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.....ET208081561TH

  4. คุณ มานพ  ศรีโสภณ.....ET208081575TH

  5. คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล.....ET208081589TH

  6. คุณ เทวา  โสภากุล.....ET208081592TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  12  มกราคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 มกราาคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ นิรุต  เหลืองแดง.....ED305147261TH

  2. คุณ สายันต์  บุญญานุศิริ.....ED305147301TH

  3. คุณ อาทิตย์  เมธีผาติกุล.....ED305147315TH

  4. คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร.....ED305147329TH

  5. คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชะนะ.....ED305147332TH

  6. คุณ สุรศักดิ์  ยี่อำพันธ์.....ED305147346TH

  7. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.....ED305147350TH

  8. คุณ กิตติศักดิ์  เจียมจรัสโชค.....ED305147363TH

  9. คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์.....ED305147377TH

10. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.....ED305147385TH

11. คุณ รัฐศรัณย์  ศรีไชโย.....ED305147394TH

12. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.....ED305147292TH

13. Chi Yi Dan.....ED305147403TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  11  มกราคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 มกราคม 2561)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.....ED305136992TH

  2. คุณ จรัญ  พิมปรุ.....ED305137009TH

  3. คุณ เอก  หาดใหญ่.....ED305137012TH

  4. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.....ED305137026TH

  5. คุณ สมศักดิ์  อรุณรัตน์.....ED305137030TH

  6. คุณ สุกฤษฎิ์  กมลรุ่งเรือง.....ED305137043TH

  7. คุณ เทวา  โสภากุล.....ED305137057TH

  8. คุณ ณัฐ  วัดป่า.....ED305137065TH

  9. คุณ มานะ  คูเมืองแมน......ED305137074TH

10. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.....ED305137088TH

11. คุณ กิตติพงษ์  มะโนวงค์.....ED305137091TH

12. คุณ ศราวุธ  จันทะวงษ์.....ED305137105TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ EMS  ประจำวันที่  9  มกราคม  2561

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 มกราคม  2561)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ กฤษณะพงศ์  ทองประเสริฐเลิศ.....ED305123132TH

  2. คุณ นิพนธ์  ปราณี.....ED305123146TH

  3. คุณ เสน่ห์  พะยุหะ.....ED305123150TH

  4. คุณ สุรัตน์  เสาวนียกานย์.....ED305123163TH

  5. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง.....ED305123177TH

  6. คุณ ภิญโญ  จันทร์ยศ.....ED305123185TH

  7. คุณ เอกวิทย์  จิรพณิช.....ED305123194TH

  8. คุณ มณฑล  เอียดแก้ว.....ED305123203TH

  9. คุณ เอกพัฒน์  ถ้ำสุวรรณ......ED305123217TH

10. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.....ED305123225TH

11. คุณ ครูเจียง.....ED305123234TH

12. คุณ เกียรติศักดิ์  โตพุ่ม.....ED305123248TH

13. คุณ ภานุวัฒน์  สุจริยะ.....ED305123251TH

14. คุณ จินตกวี  ศรีวิไล.....ED305123265TH

15. คุณ ศิริชัย  อัศวิศราภรณ์.....ED305123279TH

*ประจำปี 2560*

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  23  ธันวาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  23  ธันวาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. เชียงใหม่พุทธศิลป์......ED270960274TH

  2. คุณ อรรคดล  แวววรรณจิต......ED270960288TH

  3. คุณ ทีฑทัศน์  รัตนอุบล......ED270960291TH

  4. คุณ ภานุวัฒน์  สุจริยะ......ED270960305TH

  5. คุณ พระนาย  ชูศรี......ED270960314TH

  6. คุณ นิรุต  เหลืองแดง......ED270960328TH

  7. คุณ อภิรักษ์  ยอดมิ่ง......ED270960331TH

  8. คุณ เทวา  โสภากุล......ED270960345TH

  9. คุณ ต่อเกียรติ  เจริญวงศ์......ED270960359TH

10. คุณ นัตถพล  ผู้นำพล......ED270960362TH

11. คุณ ธนา  เพชรรัตน์......ED270960376TH

12. คุณ ณฐภัทร  พันธุกานต์......ED270960380TH

13. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล......ED270960393TH

14. คุณ สายัณห์  คำชา......ED270960402TH

15. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ......ED270960416TH

16. คุณ วันชัย  ชินกระจ่างกิจ.....ED270960420TH

17. คุณ ฤทธิชัย  อุปัน......ED270960433TH

18. คุณ จรัล  พิสิฐพิทย์......ED270960447TH

19. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ......ED270960455TH

20. คุณ เอก  หาดใหญ่.....ED270960464TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  21  ธันวาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  21  ธันวาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ธนยศ  สายไฮคำ......ED265283743TH

  2. คุณ วีรษิต  จิรพณิช.......ED265283757TH

  3. คุณ สมฤทัย......ED265294145TH

  4. คุณ นัฐวุฒิ.......ED265294159TH

  5. คุณ มารุต.......ED265294162TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  19  ธันวาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  19  ธันวาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ เจษฎา  ชัยกิจ......ED265261969TH

  2. คุณ ธนยศ  สายไฮคำ.......ED265261972TH

  3. คุณ วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ.......ED265261986TH

  4. คุณ กัลยารัตน์  ทับทิมนาค.......ED265261990TH

  5. คุณ ภูกิจ  ธนะกิจดำรงค์.......ED265262006TH

  6. คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชนะ.......ED265262010TH

  7. คุณ นิติพันธุ์  รภาจิตติกุล.......ED265262023TH

  8. คุณ ศิริศักดิ์  พฤทธิอานันต์.......ED265262037TH

  9. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย......ED265262045TH

10. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......ED265262054TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  14  ธันวาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  14  ธันวาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. เชียงใหม่พุทธศิลป์......ED260438219TH

  2. คุณ กฤษณะ  ปรีฐวัฒน์.......ED260438222TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED260438236TH

  4. คุณ สงวน  สุดห่วง.......ED260438240TH

  5. คุณ เชน  มหานิยม.......ED260438253TH

  6. คุณ ฤทธิชัย  อุปัน.......ED260438267TH

  7. คุณ เสน่ห์  พะยุหะ.......ED260438275TH

  8. คุณ ศุภชัย.......ED260438284TH

  9. คุณ วีรษิต  จิรพณิช.......ED260438298TH

10. คุณ กรัณย์พล  วุฒิกุลโรจน์.......ED260438315TH

11. คุณ Deng.......ED260438324TH

12. คุณ ธนภัทร  คงเจริญ.......ED260438338TH

13. คุณ อาทิตย์  เมธีผาติกุล.......ED260438341TH

14. คุณ นราวิชญ์.......ED260438355TH

15. คุณ อัศวิน  ประกอบผล.......ED260438369TH

16. คุณ สุรศักดิ์  ยี่อำพันธ์.......ED260438372TH

17. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์....ED260438307TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  12  ธันวาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  12  ธันวาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ประจักษ์  ศรีวิชัย.......ED260414844TH

  2. คุณ ต่อเกียรติ  เจริญวงศ์.......ED260414858TH

  3. คุณ ธนยศ  สายไฮคำ.......ED260414861TH

  4. คุณ สมชาย  ภายใน.......ED260414875TH

  5. คุณ สมศักดิ์  อรุณรัตน์.......ED260414889TH

  6. คุณ อัคราช  พ้นภัย.......ED260414892TH

  7. คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล.......ED260414901TH

  8. คุณ จรัญ  พิมปรุ.......ED260414915TH

  9. คุณ พิชิตชัย  ชนะศุภชัย.......ED260414929TH

10. คุณ Kong Deping.......ED260414932TH

11. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......ED260414946TH

12. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......ED260414950TH

13. บ.เชียงใหม่พุทธศิลป์.......ED260414963TH

14. คุณ สิทธิชัย  สมมุติ.......ED260414977TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  9  ธันวาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  9  ธันวาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ศุภกิจ  อยู่สุขสุวรรณ์.......ED252686647TH

  2. คุณ อัชราพร  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา.......ED252686655TH

  3. คุณ นัตถพล  ผู้นำพล.......ED252686426TH

  4. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์.......ED252686430TH

  5. คุณ ไพศาล  สุวรรณวาณิชกุล.......ED252686443TH

  6. คุณ อภิสิทธิ์  ลานจันทร์.......ED252657022TH

  7. คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง.......ED252657036TH

  8. คุณ เตชะโดม  นาคพัฒน์.......ED252657040TH

  9. คุณ นิติพัฒน์  จารุตานันทน์.......ED252656985TH

10. คุณ อนนต์  แสงอารยะกุล.......ED252656999TH

11. คุณ มณฑล  เอียดแก้ว.......ED252657005TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  7  ธันวาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  7  ธันวาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED252646798TH

  2. คุณ ไพศาล  สุวรรณวาณิชกุล.......ED252646807TH

  3. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์.......ED252646815TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  6  ธันวาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  6  ธันวาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED247788590TH

  2. คุณ หนึ่ง  หาดใหญ่.......ED247788609TH

  3. คุณ วิทยา  ขิงทอง.......ED247788612TH

  4. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED247788626TH

  5. คุณ พิบูรณ์  บุญญาผลา.......ED247788630TH

  6. คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม.......ED247788643TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  30  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  30  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. เชียงใหม่พุทธศิลป์.......EO042808955TH

  2. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......EO042808969TH

  3. คุณ สุรศักดิ์  ยี่อำพันธ์.......EO042808972TH

  4. คุณ นิรุต  เหลืองแดง.......EO042808986TH

  5. คุณ นิพนธ์  ปราณี.......EO042808990TH

  6. คุณ  รัฐศรัณย์  ศรีไชโย.......EO042809006TH

  7. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......EO042809010TH

  8. คุณ รมิดา  ทองลิ่ม.......EO042809023TH

  9. คุณ สายัณห์  คำชา.......EO042809037TH

10. คุณ เทวา  โสภากุล.......EO042809045TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  28  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  28  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......EO042762003TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  27  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  27  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED242456851TH

  2. คุณ มังกรแก้ว.......ED242456865TH

  3. คุณ วศิน  เผ่าพงศ์กาญจน์.......ED242456879TH

  4. คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร.......ED242456882TH

  5. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......ED242456896TH

  6. น.ต. ธนา  เพชรรัตน์.......ED242456905TH

  7. คุณ จรัญ  พิมปรุ.......ED242456919TH

  8. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED242456922TH

  9. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์.......ED242456936TH 

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  24  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  24  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล.......ET908390108TH

  2. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......ET908390111TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  23  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  23  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ พรนภา  วงษ์เรียนรอต.......ED242422359TH

  2. คุณ Kongdeping.......ED242422376TH

  3. คุณ นัฐวุฒิ  เตชะสุวรรณ์.......ED242422380TH

  4. คุณ มณฑล  รัตน์เถลิงศักดิ์.......ED242422393TH

  5. คุณ กิตติพงษ์  มะโนวงค์.......ED242422402TH

  6. คุณ ฑีฆทัศน์  รัตนอุบล.......ED242422416TH

  7. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED242422420TH

  8. คุณ ไพศาล  สุวรรณวาณิชกุล.......ED242422433TH

  9. คุณ มานพ  ศรีโสภณ.......ED242422447TH

10. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์.......ED242422455TH

11. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......ED242422464TH

12. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED242422478TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  21  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  21  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ นิภาพร  ศรีวิชัย.......ET908367095TH

  2. คุณ อัครพงษ์  ม่วงอ่ำ.......ET908367104TH

  3. คุณ สมชาย  ภายใน.......ET908367118TH

  4. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์.......ET908367121TH

  5. คุณ ทรงศักดิ์  โพธิ์สูง.......ET908367135TH

  6. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......ET908367149TH

  7. คุณ สมชาย  สุขสบาย.......ET908367152TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  20  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  20  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ET908337915TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  18  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  18  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ พิทักษ์ศักดิ์  กูลศิริ.......ET908315209TH

  2. คุณ พรชัย  กอวิวัฒนาการ.......ET908315212TH

  3. คุณ พุฒิพัฒน์  กิติศิริวัฒนกุล.......ET908315226TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  16  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  16  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. บ.เชียงใหม่พุทธศิลป์.......ED231278846TH

  2. คุณ นิรุต  เหลืองแดง.......ED231278850TH

  3. คุณ วิเชียร  วิรัตติพงศ์.......ED231278863TH

  4. คุณ ภารดี  ลายทองคำ.......ED2312788477H

  5. คุณ นพรัตน์  คชนิล.......ED231278885TH

  6. คุณ สุจินต์  โพธิ์เตียน.......ED231278894TH

  7. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......ED231278903TH

  8. คุณ อาทิตย์  เมธีผาติกุล.......ED231278917TH

  9. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED231278925TH

10. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......ED231278934TH

11. คุณ พลกฤต  เกษตรเวทิน.......ED231278948TH

12. คุณ สุกฤษฎิ์  กมลรุ่งเรือง.......ED231278951TH

13. คุณ สายัณห์  คำชา.......ED231278965TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  12  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  12  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ เอกชูพงศ์  แก้วคำปา.......ED231232019TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED231232022TH

  3. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.......ED231232036TH

  4. คุณ วิเชียร  วิรัตติพงศ์.......ED231232040TH

  5. คุณ ธนา  เพชรรัตน์.......ED231232053TH

  6. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......ED231232067TH

  7. คุณ สุริยา สุภิทิพย์.......ED231232138TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  10  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  10  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......ED224485715TH

  2. คุณ วิเชียร  ศรทรง.......ED224485729TH

  3. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED224485732TH

  4. คุณ จรัญ  พิมปรุ.......ED224485746TH

  5. คุณ เอก  หาดใหญ่.......ED224485750TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  09  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  09  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ บุญเลิศ  เพชรสงค์.......ED224463745TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED224463754TH

  3. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED224463768TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  08  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  08  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ประยุทธ์  ชลศิริ.......ED224454911TH

  2. คุณ กิตติพงษ์  มะโนวงค์.......ED224454925TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล......ED224454939TH

  4. คุณ นพรุจ  หิญธีระนันทน์.......ED224454942TH

  5. คุณ จรัญ  พิมปรุ.......ED224454956TH

  6. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED224454960TH

  7. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์.......ED224454973TH

  8. คุณ ยศพัทธ์  วงศ์ยศพนธ์.......ED224454987TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  07  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  07  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ธนนท์  น้อยกำเนิด.......ED224416811TH

  2. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์.......ED224416825TH

  3. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.......ED224416839TH

  4. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED224416842TH

  5. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.......ED224416856TH

  6. คุณ วรเดช  บัวศรี.......ED224416860TH

  7. คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง.......ED224416873TH

  8. คุณ สามารถ  เป้าแย้ม.......ED224416887TH

  9. คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชะนะ.......ED224416895TH

10. คุณ ฑีฆะชนม์  ศิริขันธ์.......ED224416900TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  05  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  05  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ เตชะโดม  นาคพัฒน์.......ET908104712TH

  2. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ET908104726TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......ET908104730TH

  4. คุณ บุญเลิศ  เพชรสงค์.......ET908104743TH

  5. คุณ พลกฤต  เกษตรเวทิน.......ET908104757TH

  6. คุณ นัตถพล  ผู้นำพล.......ET908104765TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  03  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  03  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง........ET908889012TH

  2. คุณ พงศภัค  กุลพรม........ET908889026TH

  3. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ........ET908889030TH

  4. คุณ ธนยศ  สายไฮคำ........ET908889043TH

  5. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์........ET908889057TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  02  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  02  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ........ED219155407TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS  ประจำวันที่  01  พฤศจิกายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  01  พฤศจิกายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ เทวา  โสภากุล........ED219151379TH

  2. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี........ED219151382TH

  3. คุณ กุลเชษฐ  เกียรติโภคะ........ED219151396TH

  4. คุณ อาทิตย์  สุภาพ........ED219151405TH

  5. คุณ ชยพล  เถือนถ้ำ........ED219151419TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  30  ตุลาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  30  ตุลาคมคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ศรายุธ........ED213347125TH

  2. คุณ ชานนท์.....ED213347134TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  28  ตุลาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  28  ตุลาคมคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ อภิรักษ์........ET908008092TH

  2. คุณ กิตติศักดิ์.....ET908008101TH

  3. คุณ ชัยพร.........ET908008115TH

  4. คุณ ไพฑูรณ์......ET908008129TH

  5. คุณ เทวา..........ET908008132TH

  6. คุณ สมัย...........ET908008146TH

  7. คุณ ประเสริฐ......ET908008150TH

  8. คุณ โสรัตน์........ET908008163TH

  9. คุณ ธีรพันธุ์.......ET908008177TH

10. คุณ จรัญ..........ET908008185TH

11. คุณ เสน่ห์.........ET908008194TH

12. คุณ ธิติวัฒน์.....ET908008203TH

13. คุณ สุทารณ์.....ET908008217TH

14. คุณ ปุ้ย..........ET908008225TH

15. คุณ ภูกิจ........ET908008234TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  25  ตุลาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  25  ตุลาคมคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.....ED207089705TH

  2. คุณ คัมภีร์  ครุฑธกะ.....ED207089714TH

  3. คุณ ปุ้ย  แปดริ้ว.....ED207089728TH

  4. คุณ เกศริน  จาเลิศ.....ED207089731TH

  5. คุณ อานำ.....ED207089745TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  22  ตุลาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  22  ตุลาคมคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ภัทร  พ่วงพงษ์.....ET909070710TH

  2. คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน.....ET909070723TH

  3. คุณ นันทิกร  เมธามนันท์.....ET909070737TH

  4. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์.....ET909070745TH

  5. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.....ET909070754TH

  6. คุณ อรรคดล  แวววรรณจิตร.....ET909070768TH

  7. คุณ ณัฐพงษ์  ปันตา.....ET909070771TH

  8. คุณ เทวา  โสภากุล.....ET909070785TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  19  ตุลาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  19  ตุลาคมคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ จรัญ  พิมปรุ.....ED200178879TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  18  ตุลาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  18  ตุลาคมคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.....ET908557001TH

  2. คุณ ดนัย  คำขวัญ.....ET908556947TH

  3. คุณ ฑีรคุณ  โรจน์ณีกร.....ET908556955TH

  4. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.....ET908556964TH

  5. คุณ ธนยศ  สายไฮคำ.....ET908556978TH

  6. คุณ กุลเชษฐ  เกรียติโภคะ.....ET908556981TH

  7. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.....ET908556995TH

  8. คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน.....ET908557015TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  17  ตุลาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  17  ตุลาคมคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ริกกส์.....ET908576076TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  16  ตุลาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  16  ตุลาคมคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ สิทธิศักดิ์.....ED200165566TH

  2. คุณ มงคล.....ED200165570TH

  3. คุณ กิตติ.....ED200165583TH

  4. คุณ ทนงศักดิ์.....ED200165597TH

  5. คุณ พรชัย.....ED200165606TH

  6. คุณ พิเชษฐ์.....ED200165610TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  14  ตุลาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  14  ตุลาคมคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ชาติชาย.....ET712181114TH

  2. คุณ ลิวิทย์.....ET712181128TH

  3. คุณ ธนนท์.....ET712181131TH

  4. คุณ ริกกส์.....ET712181145TH

  5. คุณ ศุภชัย.....ET712181159TH

  6. คุณ Kong  deping.....ET712181162TH

  7. คุณ วัฒนา.....ET712181176TH

  8. คุณ อาวุธ.....ET712181180TH

  9. คุณ ชานนท์.....ET712181193TH

10. คุณ RON  NG.....ET712181202TH

11. คุณ จรัญ.....ET712181216TH

12. คุณ สุทารณ์.....ET712181220TH

13. คุณ ประวิทย์.....ET712181233TH

14. คุณ ธิติวัฒน์.....ET712181247TH

15. คุณ อรรคพล.....ET712181255TH

16. คุณ อดุลย์.....ET712181264TH

17. คุณ ณัฐพงษ์.....ET712181278TH

18. คุณ ณัฏฐพัต.....ET712181281TH

19. คุณ วรเดช.....ET712181295TH

20. คุณ นราวิทย์.....ET712181304TH

21. คุณ จุฑามาศ.....ET712181318TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  12  ตุลาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  12  ตุลาคมคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ จุฑามาศ.....ED200132996TH

  2. คุณ ปัทม์.....ED200133002TH

  3. คุณ กิตติศักดิ์.....ED200133016TH

  4. คุณ ฐานันดร.....ED200133020TH

  5. คุณ ไพฑูรย์.....ED200133033TH

  6. คุณ กุลเชษฐ์.....ED200133047TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  09  ตุลาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  09  ตุลาคมคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ อดุลย์.....ED193959339TH

  2. คุณ เชาวลิต.....ED193959342TH

  3. คุณ ธนนันท์.....ED193959356TH

  4. คุณ วีระยุทธ.....ED193959360TH

  5. คุณ ประเสริฐ.....ED193959373TH

  6. คุณ กฤษณะ.....ED193959387TH

  7. คุณ กิตติศักดิ์.....ED193959395TH

  8. คุณ ริกกส์.....ED193959400TH

  9. คุณ เวสสภู.....ED193959413TH

10. คุณ ทนงศักดิ์.....ED193959427TH

11. คุณ กัมพล.....ED193959435TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  05  ตุลาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  05  ตุลาคมคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ธนกฤต.....ET829350367TH

  2. บ.เชียงใหม่พุทธศิลป์.....ET829350375TH

  3. SIOW.....ET829350384TH

  4. คุณ ริกกส์.....ET829350398TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  04  ตุลาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  04  ตุลาคมคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ กิตติพงษ์.....ED193921832TH

  2. คุณ ลิวิทย์.....ED193921846TH

  3. คุณ ทนงศักดิ์.....ED193921850TH

  4. คุณ กิตติศักดิ์.....ED193921863TH

  5. คุณ สุทารมรณ์.....ED193921877TH

  6. คุณ สุธีรวัฒน์.....ED193921885TH

  7. คุณ ศุภชัย.....ED193921894TH

  8. คุณ สุวัฒน์.....ED193921903TH

  9. คุณ อาวุธ.....ED193921917TH

10. คุณ สุทธิเดช.....ED193921925TH

11. คุณ อธิเบศร์.....ED193921934TH

12. คุณ จรัญ.....ED193921948TH

13. คุณ ฤทธิชัย.....ED193921951TH

14. คุณ ชานนท์.....ED193921965TH

15. คุณ กิตติ.....ED193921979TH

16. คุณ จุฑามาศ.....ED193921982TH

17. คุณ มาโนช.....ED193921996TH

18. คุณ เกษมสุข.....ED193922002TH

19. คุณ ฐานันดร.....ED193922016TH

20. คุณ รัฐวัชร์.....ED193922020TH

21. คุณ นิพพิชฌน์.....ED193922033TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ  ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  28  กันยายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  28  กันยายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ คิศ.....ED182075986TH

  2. คุณ เทียนชัย.....ED182075990TH

  3. คุณ เสรี.....ED182076006TH

  4. คุณ เจริญ.....ED182076010TH

  5. คุณ ธีระวัฒน์.....ED182076023TH

  6. คุณ ริกกส์.....ED182076037TH

  7. คุณ กิตติศักดิ์.....ED182076045TH

  8. คุณ ณัฏฐพัต.....ED182076054TH

  9. คุณ เกริกเสกข์สัณห์.....ED182076068TH

10. คุณ ต่อเกียรติ.....ED182076071TH

11. คุณ วศิน.....ED182076085TH

12. คุณ มานพ.....ED182076099TH

13. คุณ กรกช.....ED182076108TH

14. คุณ ณรงค์ศักดิ์.....ED182076111TH

15. คุณ อดุลย์.....ED182076125TH

16. คุณ อานำ.....ED182076139TH

17. คุณ ไพฑูรย์.....ED182076142TH

18. คุณ สรยา.....ED182076156TH

19. คุณ จุฑามาศ.....ED182076160TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ  ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  27  กันยายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  27  กันยายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ริกกส์.....ED184641922TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ  ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  25  กันยายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  25  กันยายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ริกกส์.....ED182022060TH

  2. คุณ จุฑามาศ.....ED182022073TH

  3. คุณ เอก.....ED182022087TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ  ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  21  กันยายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  21  กันยายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ประวิทย์.....ED177573365TH

  2. คุณ จรัญ.....ED177573379TH

  3. คุณ ดิศ.....ED177573382TH

  4. คุณ อิ๊ด.....ED177573348TH

  5. คุณ มณฑล.....ED177573351TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  18  กันยายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  18  กันยายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ อุสาห์.....RP109450353TH

  2. คุณ เทวา.....ED177522598TH

  3. คุณ กิตติ.....ED177522607TH

  4. คุณ พันธุ์ธัช.....ED177522615TH

  5. คุณ ศิริชัย.....ED177522624TH

  6. คุณ สุรศักดิ์.....ED177522638TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  15  กันยายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  15  กันยายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ทนงศักดิ์.....ET805387932TH

  2. เชียงใหม่พุทธศิลป์.....ET805387946TH

  3. คุณ เผ่า.....ET805387950TH

  4. คุณ ฤทธิชัย.....ET805387963TH

  5. คุณ สุทราณ์.....ET805387977TH

  6. คุณ คิศ.....ET805387985TH

  7. คุณ ไพบูลย์.....ET805387994TH

  8. คุณ กิตติศักดิ์.....ET805388005TH

  9. คุณ ณรงค์ศักดิ์.....ET805388014TH

10. Lawrence.....ET805388028TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  13  กันยายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  13  กันยายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ เอก.....ED164797877TH

  2. คุณ เทวา.....ED164797885TH

  3. คุณ สุภัคค์.....ED164797894TH

  4. คุณ กฤษณะ.....ED164797903TH

  5. คุณ กุลเชษฐ.....ED164797917TH

  6. คุณ วันชัยศ์.....ED164797925TH

  7. คุณ วิชัย.....ED164797934TH

  8. คุณ มายด์.....ED164797948TH

  9. คุณ กัมปนาท.....ED164797951TH

10. คุณ จุฑามาศ.....ED164797965TH

11. คุณ สุรศักดิ์.....ED164797979TH

12. คุณ ดำรงศักดิ์.....ED164797982TH

13. คุณ ชนัญ.....ED164797996TH

14. คุณ ประวิทย์.....ED164798002TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  12  กันยายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  12  กันยายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ กิตติ.....ED164759919TH

  2. คุณ ทีฑทัศน์.....ED164759922TH 

  3. คุณ กิตติศักดิ์.....ED164759936TH

  4. คุณ ฐานันดร.....ED164759940TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  11  กันยายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  11  กันยายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ วีระพันธ์.....ET704623265TH

  2. คุณ เอนก.....ET704623265TH

  3. คุณ สุนิสา.....ET704623265TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  7  กันยายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  7  กันยายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ประเสริฐ.....ED164741731TH

  2. คุณ ณัฐศภณ.....ED164741745TH

  3. คุณ จิตกร.....ED164741759TH

  4. คุณ ปัทม์.....ED164741762TH

  5. คุณ สุจินต์.....ED164741776TH

  6. คุณ ฤกษ์ชัย.....ED164741780TH

  7. คุณ นภดล.....ED164741793TH

  8. คุณ ณสุ.....ED164741802TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  6  กันยายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  6  กันยายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. บ. เชียงใหม่พุทธศิลป์.....ED164717128TH

  2. คุณ ทนงศักดิ์.....ED164717131TH,,,

  3. คุณ ธีระวัฒน์.....ED164717145TH

  4. คุณ พันธุ์ธัช.....ED164717159TH

  5. คุณ กิตติ.....ED164717162TH

  6. คุณ สุจินต์.....ED164717176TH

  7. คุณ จรัญ.....ED164717180TH

  8. คุณ กิตติศักดิ์.....ED164717193TH

  9. คุณ ดำรงศักดิ์.....ED164717202TH

10. คุณ อนันต์.....ED164717216TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  4  กันยายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  4  กันยายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ กุลเชษฐ.....ET704569383TH

  2. คุณ อธิสันต์.....ET704569397TH

  3. คุณ เสรี.....ET704569406TH

  4. คุณ พัชรี.....ET704569423TH

  5. คุณ นที.....ET704569437TH

  6. คุณ มานพ.....ET704569445TH

  7. คุณ กิตติศักดิ์.....ET704569454TH

  8. คุณ จุฑามาศ.....ET704569468TH

  9. คุณ ฐานันดร.....ET704569471TH

10. คุณ วิชัย.....ET704569485TH

11. คุณ อภิรักษ์.....ET704569410TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  1  กันยายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  1  กันยายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ปฏิพัทธ์.....ED158534514TH

  2. คุณ กิตติศักดิ์.....ED158534528TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  31  สิงหาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  31  สิงหาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ วัฒนา.....ED158513735TH

  2. คุณ พลกฤต.....ED158513749TH

  3. คุณ ดำรงศักดิ์.....ED158513752TH

  4. คุณ สามารถ.....ED158513766TH

  5. คุณ จุฑามาศ.....ED158513770TH

  6. คุณ Kong deping.....ED158513783TH

  7. คุณ กิตติ.....ED158513797TH

  8. คุณ ฤทธิชัย.....ED158513806TH

  9. คุณ ประจักษ์.....ED158513810TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  28  สิงหาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  28  สิงหาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ สายันต์.....ED153256076TH

  2. คุณ ฐานันดร.....ED153256080TH

  3. คุณ ไพบูลย์.....ED153256093TH

  4. คุณ จุฑามาศ.....ED153256102TH

  5. คุณ ชนม์ชิษณุ.....ED153256116TH

  6. คุณ ศุภชัย.....ED153256120TH

  7. คุณ กิตติศักดิ์.....ED153256133TH

  8. คุณ ธนันทร์เอก.....ED153256147TH

  9. คุณ ชยนันต์.....ED153256155TH

10. คุณ พีรสวัสดิ์.....ED153256164TH

11. คุณ ดำรงศักดิ์.....ED153256178TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  24  สิงหาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  24  สิงหาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ Kong  deping.....ET711736121TH

  2. คุณ ชาญณรงค์.....ET711736135TH

  3. คุณ อดุลย์.....ET711736149TH

  4. คุณ ระเบียบ.....ET711736152TH

  5. คุณ ปองภพ.....ET711736166TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  23  สิงหาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  23  สิงหาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ชลธิศ.....ED148784557TH

  2. คุณ วัฒนา.....ED148784565TH

  3. คุณ กิตติศักดิ์.....ED148784574TH

  4. คุณ มานพ.....ED148784588TH

  5. คุณ สังวร.....ED148784591TH

  6. คุณ สุรชัย.....ED148784605TH

  7. คุณ นภัทร.....ED148784614TH

  8. คุณ สุทารณ์.....ED148784628TH

  9. คุณ พุฒิพัฒน์.....ED148784631TH

10. คุณ เกรียงไกร.....ED148784645TH

11. คุณ เกรียงไกร.....ED148784659TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  22  สิงหาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  22  สิงหาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ สุไลวรรณ.....ED148782216TH

  2. คุณ ไชยะ.....ED148782220TH

  3. คุณ ประกิจ.....ED148782233TH

  4. คุณ ณัฐวัฒน์.....ED148782247TH

  5. คุณ เสน่ห์.....ED148782255TH

  6. คุณ สุภัคค์.....ED148782264TH

  7. คุณ กิตติเชษฐ์.....ED148782278TH

  8. คุณ กิตติปกรณ์.....ED148782281TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  18  สิงหาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  18  สิงหาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ รัฐพงษ์.....ED148761689TH

  2. คุณ เสกสรร.....ED148761692TH

  3. คุณ ทวีทรัพย์.....ED148761701TH

  4. คุณ ณัฐธัญ.....ED148761715TH

  5. คุณ กิตติศักดิ์.....ED148761729TH

  6. คุณ มงคล.....ED148761732TH

  7. คุณ เสกสรร.....ED148761746TH

  8. คุณ รุ่งอรุณ.....ED148724099TH

  9. คุณ พลกฤต.....ED148724108TH

10. คุณ พงศภัค.....ED148724111TH

11. คุณ ปริวัตร.....ED148724125TH

12. คุณ พรชัย.....ED148724139TH

13. คุณ เสกสรร.....ED148724142TH

14. คุณ ทัศนัย.....ED148724156TH

15. คุณ วรวุฒิ.....ED148724160TH

16. คุณ ชัยพร.....ED148724173TH

17. คุณ สิโรตม์.....ED148724187TH

18. คุณ ไพบูลย์.....ED148724195TH

19. คุณ จรัญ.....ED148724200TH

20. คุณ กิตติศักดิ์.....ED148724213TH

21. คุณ สุภัคค์.....ED148724227TH

22. คุณ จุฑามาศ.....ED148724235TH

23. คุณ จรัญ.....ED148724244TH

24. คุณ วิรัตน์.....ED148724258TH

25. คุณ ศราวุธ.....ED148724261TH

26. คุณ ไชยะ.....ED148724275TH

27. คุณ สมัย.....ED148724289TH

28. คุณ พิเชษฐ์.....ED148724292TH

29. คุณ จุฑามาศ.....ED148724301TH

30. คุณ ศุภกิจ.....ED148724315TH

31. คุณ ทวีทรัพย์.....ED148724329TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  11  สิงหาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  11  สิงหาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. บ.เชียงใหม่พุทธศิลป์.....ED134999915TH

  2. คุณ ปฏิพัทธ์.....ED134999924TH

  3. คุณ บอย.....ED134999938TH

  4. คุณ ธนันทร์เอก.....ED134999941TH

  5. คุณ กิตติ.....ED134999955TH

  6. คุณ วันชัยศ์.....ED134999969TH

  7. คุณ จุฑามาศ.....ED134999972TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  10  สิงหาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  10  สิงหาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ วีระพันธ์.....ED134999116TH

  2. คุณ วศิน.....ED134999120TH

  3. คุณ นัฐพงษ์.....ED134999133TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  9  สิงหาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  9  สิงหาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ วีระศักดิ์.....ED134996358TH

  2. คุณ ประสาน.....ED134996361TH

  3. คุณ ฐานันดร.....ED134996375TH

  4. คุณ ยอดยิ่ง.....ED134996389TH

  5. คุณ จุฑามาศ.....ED134996392TH

  6. คุณ ประจักษ์.....ED134996401TH

  7. คุณ เกดิษฐ์.....ED134996415TH

  8. คุณ อนันต์.....ED134996429TH

  9. คุณ อดุลย์.....ED134996432TH

10. คุณ ศุภชัย.....ED134996446TH

11. คุณ รมิดา.....ED134996450TH

12. คุณ เสน่ห์.....ED134996463TH

13. คุณ ปิยะ.....ED134996477TH

14. คุณ ศุภกิจ.....ED134996485TH

15. คุณ กุลเชษฐ.....ED134996494TH

16. คุณ ไพศาล.....ED134996503TH

17. คุณ ธีระวัฒน์.....ED134996517TH

18. คุณ สุทัสสา.....ED141012111TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  8  สิงหาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  8  สิงหาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ สุเชษฐ์.....ED134938633TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  7  สิงหาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  7  สิงหาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ไชยะ.....ED134980993TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  4  สิงหาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  4  สิงหาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ อภิสิทธิ์.....ED129496694TH

  2. คุณ สิโรตม์.....ED129496703TH

  3. คุณ ยศดนัย.....ED129496717TH

  4. คุณ กิตติศักดิ์.....ED129496725TH

  5. คุณ พลวัฒน์.....ED129496734TH

  6. คุณ จรัญ.....ED129496748TH

  7. คุณ พลกฤต.....ED129496751TH

  8. คุณ ฐานันดร.....ED129496765TH

  9. คุณ ณพัช.....ED129496779TH

10. คุณ จุฑามาศ.....ED129496782TH

11. คุณ ตั้ม.....ED129496796TH

12. คุณ ดนัย.....ED129496805TH

13. คุณ ศุภกิจ.....ED129496819TH

14. คุณ ศุภชัย.....ED129496822TH

15. คุณ สุภัคค์.....ED129496836TH

16. คุณ ชูศิลป์.....ED129496840TH

17. คุณ สุทัน.....ED129496853TH

18. คุณ สำรวย.....ED129496867TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  3  สิงหาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  3  สิงหาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ เอก  หาดใหญ่.....ET503792832TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  2  สิงหาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  2  สิงหาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ชัยวัฒน์.....ET470486585TH

  2. คุณ อภิสิทธิ์.....ET470486599TH

  3. คุณ ปิยะ.....ET470486608TH

  4. คุณ พลวัฒน์.....ET470486611TH

  5. คุณ จรัญ.....ET470486625TH

  6. คุณ วีระพล.....ET470486639TH

  7. คุณ ธีรัตต์.....ET470486642TH

  8. คุณ นิพนธ์.....ET470486656TH

  9. คุณ ธีระวัฒน์.....ET470486660TH

10. คุณ ฉัตร.....ET470486673TH

11. คุณ ณัฐธัญ.....ET470486687TH

12. คุณ รักษมน.....ET470486700TH

13. คุณ นัทธี.....ET470486713TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  31  กรกฎาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  31  กรกฎาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ธนันทร์เอก.....ET403493190TH

  2. คุณ กฤษดา  บันลือศรีสกุล.....ET403493209TH

  3. คุณ เอก  หาดใหญ่.....ET403493212TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  28  กรกฎาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  28  กรกฎาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ มานพ  ศรีโสภณ.....ET411098721TH

  2. คุณ วิริยะ.....ET411098735TH

  3. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.....ET411098749TH

  4. คุณ สายัณห์  คำชา.....ET411098752TH

  5. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.....ET411098766TH

  6. คุณ นพรัตน์  บุญชัย.....ET411098710TH

  7. คุณ สิโรตม์  กำนอก.....ET411098783TH

  8. คุณ พิทยะ  เทพภักดี.....ET411098797TH

  9. คุณ พิเชษฐ์  ยามี.....ET411098806TH

10. คุณ พระนาย  ชูศรี.....ET411098810TH

11. คุณ สุรศักดิ์.....ET411098823TH

12. คุณ ฤทธิชัย  อุปัน.....ET411098837TH

13. คุณ พิสิทธิ์  เพ็ชรพนมพร.....ET411098845TH

14. คุณ รัตนชัย  สินธุมัด.....ET411098854TH

15. คุณ ทิวากรณ์  แสนพล.....ET411098868TH

16. คุณ นพดล.....ET411098871TH

บริษทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  26  กรกฎาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  26  กรกฎาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. บริษัท เชียงใหม่พุทธศิลป์.....ED124381235TH

  2. คุณ เชน  มหานิยม.....ED124381244TH

  3. คุณ อภิรักษ์  ยอดมิ่ง.....ED124381258TH

  4. คุณ พระนาย  ชูศรี.....ED124381261TH

  5. พ.ต.อ. นันทพนธ์  มหานิติพัชร์.....ED124381275TH

  6. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.....ED124381289TH

  7. คุณ เมืองเริง  คำหอม.....ED124381292TH

  8. พ.ต.ท. โอภาศ  ยศปิยะเสถียร.....ED124381301TH

  9. คุณ นพรัตน์.....ED124381315TH

10. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.....ED124381329TH

11. คุณ ภาสชัย.....ED124381332TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  20  กรกฎาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  20  กรกฎาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ จิรพัชร  ผู้มีทรัพย์.....ET313756967TH

  2. คุณ ศุภกิจ  อยู่สุขสุวรรณ์.....ET313756975TH

  3. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.....ET313756984TH

  4. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง.....ET313756998TH

  5. คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์.....ET313757004TH

  6. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.....ET313757018TH

  7. คุณ นฤภัทร  ภูวสินสวัฒน์.....ET313757021TH

  8. คุณ เกริกเสกข์สัณห์  วาสะศิริ.....ET313757035TH

  9. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.....ET313757049TH

10. คุณ กัมปนาท  ปทุมพร.....ET313757052TH

11. คุณ เรศ - สุพรรณ.....ET313757066TH

12. คุณ Kongdeping.....ET313757070TH

13. คุณ สุขวัฒน์  พิบูลย์.....ET313757083TH

14. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.....ET313757097TH

15. คุณ ฤทธิชัย  อุปัน.....ET313757106TH

16. คุณ มาโนช  มะโนน้อม.....ET313757110TH

17. คุณ พีรวัสดิ์  เพ็ชรทอง.....ET313757123TH

18. คุณ ชาญณรงค์  เชียงหนุ้น.....ET313757137TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  18  กรกฎาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  18  กรกฎาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ เอก  หาดใหญ่.....ET313742472TH

  2. คุณ ภาคภูมิ  เลิศอารมย์.....ET313742486TH

  3. Mr. ZHONG.....ET313742490TH

  4. คุณ ธนเสฏฐ์  มณีสุรัตน์.....ET313742509TH

  5. คุณ สุภัคค์  ยุติธรรม.....ET313742512TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  17  กรกฎาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  17  กรกฎาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.....ET411409619TH

  2. คุณ พิภพ  ยาคล้าย.....ET411409622TH

  3. คุณ ณัฐพงษ์  ปันตา.....ET411409636TH

  4. คุณ ชัยรัตน์  เสนาะพล.....ET411409667TH

  5. คุณ อธิพันธ์  ราชประเสริฐ.....ET411409675TH

  6. คุณ สามารถ  เป้าแย้ม.....ET411409684TH

  7. คุณ วีระพันธ์  แสงคำ.....ET411422782TH

  8. คุณ ธนพล  .....ET411422796TH

  9. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.....ET411422805TH

10. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.....ET411422819TH

11. คุณ อภิชา  จุ่นสำอางค์.....ET411422779TH

12. คุณ เชิดพงษ์  สีบุญเรือง.....ET411422765TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  14  กรกฎาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  14  กรกฎาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ พระนาย  ชูศรี.....ET313684077TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  13  กรกฎาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  13  กรกฎาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ สมเกียรติ  ไชยศิริ.....ER386011709TH

  2. คุณ เชน  มหานิยม.....ER386011712TH

  3. คุณ ศุภกิจ  อยู่สุขสุวรรณ์.....ER386011726TH

  4. คุณ ธัชทฤต  ธัญญเจริญ.....ER386011730TH

  5. คุณ ธนพิพัฒน์  โกศลวิทยานันต์.....ER386011743TH

  6. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.....ER386011757TH

  7. ร.ต.อ. วรกร  เกตุดิษฐ.....ER386011765TH

  8. คุณ พนารัตน์  สว่างฤกษ์.....ER386011774TH

  9. คุณ ณรงค์ชัย  โชคสมัย.....ER386011788TH

10. คุณ สราวุธ  แพทย์เจริญ.....ER386011791TH

11. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.....ER386011805TH

12. คุณ ธีรศักดิ์  เตมีรัสมี.....ER386011814TH

13. คุณ จักรชัย  พรหมศรีสุข.....ER386011828TH

14. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.....ER386011831TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  10  กรกฎาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  10  กรกฎาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ เสน่ห์.....ET411523049TH

  2. คุณ สามารถ.....ET411523052TH

  3. คุณ นพรัตน์.....ET411523066TH

  4. คุณ มาโนช.....ET411523070TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  28  มิถุนายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  28  มิถุนายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ดำรงศักดิ์  แสงระ.....ET410886736TH

  2. คุณ สุกฤษ์.....ET410886740TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  27  มิถุนายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  27  มิถุนายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ธนาภรณ์  ใจตรง.....ER385858206TH

  2. คุณ ณัฐพงศ์  สุขสิงห์.....ER385858210TH

  3. คุณ อาณัติ  เกตพยัคฆ์....ER385858223TH

  4. คุณ ภานุพงศ์  ประเสริฐอำนวย.....ER385858237TH

  5. คุณ ไพฑูรย์  สุภีแดน.....ER385858245TH

  6. คุณ พายุพัฒน์  อินทร์นอก.....ER385858254TH

  7. บ. เชียงใหม่พุทธศิลป์.....ER385858268TH

  8. ร.ต.อ. วรกร  เกตุดิษฐ.....ER385867256TH

  9. คุณ สืบสกุล  คิดศรี.....ER385867260TH

10. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.....ER385867273TH

11. คุณ ธีรพันธุ์  พันธุ์เกษร.....ER385867287TH

12. คุณ นที  สังข์เทียบ.....ER385867295TH

13. คุณ ฤกษ์ชัย  แย้มวงษ์.....ER385867300TH

14. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.....ER385867313TH

15. คุณ หัศเทพ  พิธานพิพัฒน์.....ER385867389TH

16. คุณ จรัญ  พิมปรุ.....ER385867327TH

17. คุณ แหลม  ลาดพร้าว.....ER385867335TH

18. คุณ กรัณย์พล  วุฒิกุลโรจน์.....ER385867344TH

19. คุณ ณัฐธีร์  วัฒนพัฒน์อรุณ.....ER385867358TH

20. คุณ พิสิทธิ์  เพ็ชรพนมพร.....ER385867361TH

21. คุณ พิชาญ  สุขกาโน.....ER385867375TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  26  มิถุนายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  26  มิถุนายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.....ET257721310TH

  2. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.....ET257721323TH

  3. คุณ ตั้ม  ตลับทอง.................ET257721337TH

  4. คุณ ฐานันดร  เพชรเงินทอง.....ET257721345TH

  5. คุณ อภิรักษ์  ยอดมิ่ง.............ET257721354TH

  6. คุณ กิตติศักดิ์  พรหมแก้ว.......ET257721368TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  23  มิถุนายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  23  มิถุนายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ พระนาย.........ER962037566TH

  2. เชียงใหม่พุทธศิลป์.........ER962037570TH

  3. คุณ ฤทธิชัย.........ER962037583TH

  4. คุณ ปิยะ.........ER962037597TH

  5. คุณ เชน.........ER962037606TH

  6. คุณ ชาญณรงค์.........ER385800016TH

  7. คุณ ชัยพร.........ER385800020TH

  8. คุณ กิตติศักดิ์.........ER385800033TH

  9. คุณ สามารถ.........ER385800047TH

10. คุณ นินนาท.........ER385800055TH

11. คุณ อดุลย์.........ER385800067TH

12. คุณ พัชรี.........ER385800078TH

13. คุณ จรัญ.........ER385800081TH

14. คุณ พลวัฒน์.........ER385800095TH

15. คุณ มานพ.........ER385800104TH

16. คุณ ดำรงค์.........ER385800118TH

17. คุณ มงคล.........ER385800121TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  21  มิถุนายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  21  มิถุนายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. เชียงใหม่พุทธศิลป์.........ER962013471TH

  2. สุธีรวัฒน์.........ER962013485TH

  3. สุชัย.........ER962013499TH

  4. พระนาย.........ER962013508TH

  5. เอกชัย.........ER962013511TH

  6. สุภัคค์.........ER962013525TH

  7. สุรศักดิ์.........ER962013539TH

  8. ประจักษ์.........ER962013542TH

  9. จุฑามาศ.........ER962013556TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  18  มิถุนายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  18  มิถุนายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ปิยะ.........ER962003165TH

  2. คุณ มารุต.........ER96203179TH

  3. คุณ ไชยา.........ER962003182TH

  4. คุณ ต่อเกียรติ.........ER962003196TH

  5. คุณ พลวัฒน์.........ER962003205TH

  6. คุณ กัญญารัตน์.........ER962003219TH

  7. คุณ สุทัสสา.........ER962003222TH

  8. คุณ ธนาภัณฑ์.........ER962003236TH

  9. คุณ ฐานันดร.........ER962003240TH

10. คุณ พุฒิพงศ์.........ER962003253TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  16  มิถุนายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  16  มิถุนายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ พนม.........ED082593930TH

  2. คุณ ศุภวัฒน์.........ED082593943TH

  3. คุณ สุธีวัฒน์.........ED082593957TH

  4. คุณ พรกมล.........ED082593965TH

  5. คุณ วัชรินทร์.........ED082593974TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  14  มิถุนายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  14  มิถุนายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ต่อเกียรติ.........ER961975875TH

  2. คุณ สมัย.........ER961975884TH

  3. คุณ สุริยา.........ER961975898TH

  4. คุณ อภิสิทธิ์.........ER961975907TH

  5. คุณ ศิวเวชช์.........ER961975915TH

  6. คุณ ณัฐธัญ.........ER961975924TH

  7. คุณ ยอดยิ่ง.........ER961975938TH

  8. คุณ พรสัณฑ์.........ER961975941TH

  9. คุณ ปิยะวรรณ.........ER961975955TH

10. คุณ สมเกียรติ.........ER961975969TH

11. คุณ สุระเชษฐ.........ER961975972TH

12. คุณ สุกฤษฏิ์.........ER961975986TH

13. คุณ ประทีป.........ER961975990TH

14. คุณ สิโรตม์.........ER961976006TH

15. คุณ มณฑล.........ER961976010TH

16. คุณ จุฑามาศ.........ER961976023TH

17. คุณ วุฒิศักดิ์.........ER961976037TH

18. คุณ เรืองศักดิ์.........ER961976045TH

19. คุณ ไพฑูรย์.........ER961976054TH

20. คุณ ดนัย.........ER961976068TH

21. คุณ สุรชัย.........ER961976071TH

22. คุณ ธนดล.........ER961976085TH

23. คุณ อินทนนทิ์.........ER961976099TH

24. คุณ สุจินต์.........ER961976108TH

25. คุณ ดำรงศักดิ์.........ER961976111TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  11  มิถุนายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  11  มิถุนายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ธีระวัฒน์.........ER961923034TH

  2. คุณ กิตติศักดิ์.........ER961923048TH

  3. คุณ ศิริศักดิ์.........ER961923051TH

  4. คุณ สิโรตม์.........ER961923065TH

  5. คุณ สุรัตน์.........ER961923079TH

  6. คุณ ประวิทย์.........ER961923082TH

  7. คุณ สมัย.........ER961923096TH

  8. คุณ ชนัญ.........ER961923105TH

  9. คุณ ภาคภูมิ.........ER961923119TH

10. คุณ สุกัญญา.........ER961923122TH

11. คุณ จุฑามาศ.........ER961923136TH

12. คุณ สุพจน์.........ER961923140TH

13. คุณ ศรัณย์.........ER961923153TH

14. MAXSUPER.........ER961923167TH

15. คุณ นัตถพล.........ER961923175TH

16. คุณ ศุภกิจ.........ER961923184TH

17. คุณ ฐานันดร.........ER961923198TH

18. คุณ ฟ้า..............ER961923207TH

19. คุณ สมชาย.........ER961923215TH

20. คุณ กรนาธ.........ER961923224TH

21. คุณ บูชา.........ER961923238TH

22. คุณ กิตติศักดิ์.........ER961923241TH

23. คุณ อภิวัฒน์.........ER961923255TH

24. คุณ ยุทธนา.........ER961923269TH

25. คุณ คณาธิป.........ER961923272TH

26. คุณ ชวณากร.........ER961923286TH

27. บริษัท เชียงใหม่พุทธศิลป์.........ER961923290TH

28. คุณ จุฑามาศ.........ER961923309TH

29. คุณ เกียรติศักดิ์.........ER961923312TH

30. คุณ สุทธิพงษ์.........ER961923326TH

31. คุณ ชาญณรงค์.........ER961923330TH

32. คุณ พัชรี.........ER961923343TH

33. คุณ อานำ.........ER961923357TH

34. คุณ พงศ์เทพ.........ER961923365TH

35. คุณ ปิยะ.........ER961923374TH

36. คุณ วสุพล.........ER961923388TH

37. คุณ บุญอุ้ม.........ER961923391TH

38. คุณ กิตติศักดิ์.........ER961923405TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  6  มิถุนายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  6  มิถุนายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ นิพัฒน์.........ER961892615TH

  2. คุณ พรสัณฑ์.......ER961892629TH

  3. คุณ จิรเมธา.........ER961892632TH

  4. คุณ ต่อเกียรติ.......ER961892646TH

  5. คุณ โอภาส...........ER961892665TH

  6. คุณ พุฒิพัฒน์.......ER961892663TH

  7. คุณ ศิริศักดิ์.........ER961892677TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  2  มิถุนายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  2  มิถุนายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ กฤษณา.........ED063824233TH

  2. คุณ อธิพัชร์.........ED063824247TH

  3. คุณ กิตติศักดิ์.........ED063824255TH

  4. คุณ พลวัฒน์.........ED063824264TH

  5. คุณ ฐานันดร.........ED063824278TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  1  มิถุนายน  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  1  มิถุนายน  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ สถิตย์พงษ์.........ED052880530TH

  2. คุณ ดำรงศักดิ์..........ED052880543TH

  3. คุณ บอย................ED052880557TH

  4. คุณ ณัฐธพงษ์..........ED052880565TH

  5. คุณ หทัยวรรณ.........ED052880574TH

  6. คุณ ชวลิต...............ED052880588TH

  7. คุณ กิติภพ..............ED052880591TH

  8. คุณ ชาญณรงค์........ED052880605TH

  9. คุณ กฤษณา...........ED063824233TH

10. คุณ อธิพัชร์............ED063824247TH

11. คุณ กิตติศักดิ์..........ED063824255TH

12. คุณ พลวัฒน์...........ED063824264TH

13. คุณ ฐานันดร...........ED063824278TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  31  พฤษภาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  31  พฤษภาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ วัชระ..........ED052852255TH

  2. คุณ ปิยะ..........ED052852264TH

  3. คุณ เสกสรร..........ED052852278TH

  4. คุณ สมัย..........ED052852281TH

  5. คุณ ธนพิพัฒน์..........ED052852295TH

  6. คุณ ประจักษ์..........ED052852304TH

  7. คุณ อดุลย์..........ED052852318TH

  8. คุณ ศุภฤกษ์..........ED052852321TH

  9. คุณ อภิชาติ..........ED052852335TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  26  พฤษภาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  26  พฤษภาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ จุฑามาศ..........ED052782965TH

  2. คุณ เกรียงไกร..........ED052782974TH

  3. คุณ ธนารัตน์..........ED052782988TH

  4. คุณ ธีรพันธ์ุ..........ED052782991TH

  5. คุณ เกริกเสกข์สัณห์..........ED052783008TH

  6. คุณ กิตติศักดิ์..........ED052783011TH

  7. คุณ ธนันท์ร์เอก..........ED052783025TH

  8. คุณ พิบูรณ์..........ED052783039TH

  9. คุณ จิรเมธา..........ED052783042TH

10. คุณ ธนากร..........ED052783056TH

11. คุณ เกดิษฐ์..........ED052783060TH

12. คุณ กิตติศักดิ์..........ED052783073TH

13. คุณ ต่อเกียรติ..........ED052783087TH

14. คุณ ศุภวัฒน์..........ED052783095TH

15. คุณ ศักดิ์สิทธิ์..........ED052783100TH

16. คุณ ภาคภูมิ..........ED052783113TH

17. คุณ ตั้ม..........ED052783127TH

18. คุณ สุนิสา..........ED052783144TH

19. เชียงใหม่พุทธศิลป์..........ED052783158TH

20. คุณ ดุสิต..........ED052783161TH

21. คุณ จำเริญ..........ED052783175TH

22. แป๊ะเซียนบะหมี่เกี๊ยว..........ED052783189TH

23. คุณ ปิยะ..........ED052783192TH

24. คุณ ปิยะ..........ED052783201TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  24  พฤษภาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  24  พฤษภาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ เตชะโดม  นาคพัฒน์..........ET071881997TH

  2. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง...... ......ET071882003TH

  3. คุณ นพพล  บัวทั่ง..................ET071882017TH

  4. คุณ วีระพล  ชินวุฒิวงศ์............ET191044050TH

  5. คุณ เริงชัย  ชัยเฑวะ................ET191044063TH

  6. คุณ สุรศักดิ์  ยี่อำพันธ์...............ET191044077TH

  7. คุณ ณรงค์ชัย  ศิริชุมพันธ์..........ET191044085TH

  8. คุณ นิพนธ์  ปราณี...................ET191044094TH

  9. คุณ สายัณห์  คำชา..................ET191044103TH

10. คุณ สุจินต์  โพธิ์เตียน................ET191044117TH

11. คุณ ศิวิน  ศิริวัฒนา...................ET191044125TH

12. คุณ ยุทธนา  ผิวนิล...................ET191044134TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  22  พฤษภาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  22  พฤษภาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ วิชิต  นาควิเชียร....................ET208890674TH

  2. คุณ ประจักษ์  ศรีวิชัย....................ET208890688TH

  3. คุณ สุระเชษฐ  สายโน...................ET208890691TH

  4. คุณ สินภาคย์  สินธุชน...................ET208890705TH

  5. คุณ ธนพิพัฒน์  โกศลวิทยานันต์.......ET208890714TH

  6. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ....................ET208890728TH

  7. คุณ ชาญณรงค์  เชียงหนุ้น.............ET208890731TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  17  พฤษภาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  17  พฤษภาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ยอดยิ่ง....................ED052589874TH

  2. คุณ รุ่งโรจน์....................ED052589888TH

  3. คุณ วันชัย......................ED052589891TH

  4. คุณ จุฑามาศ...................ED052589905TH

  5. คุณ วีระศักดิ์....................ED052589914TH

  6. คุณ บุญรอด....................ED052589928TH

  7. คุณ เสน่ห์.......................ED052589931TH

  8. คุณ ศิริวัฒน์....................ED052589945TH

  9. คุณ ดำรงศักดิ์..................ED052589959TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  16  พฤษภาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  16  พฤษภาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ศิริศักดิ์..................ED052566895TH

  2. คุณ ไชษเชษฐ์...............ED052566900TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  15  พฤษภาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  15  พฤษภาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ฐานันดร..................ED052601164TH

  2. คุณ อินทนนท์.................ED052601178TH

  3. คุณ จรัญ......................ED052601181TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  13  พฤษภาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  13  พฤษภาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ มนตรี....................ER981406405TH

  2. คุณ นิรุต......................ER981406414TH

  3. คุณ พัชรี......................ER981406428TH

  4. คุณ ชาญณรงค์..............ER981406431TH

  5. คุณ ปิยะ.......................ER981406445TH

  6. คุณ พิเชษฐ์...................ER981406459TH

  7. คุณ อภิรักษ์...................ER981406462TH

  8. คุณ มาโนช...................ER981406476TH

  9. คุณ ธเนศวร..................ER981406480TH

10. คุณ ธีรพล....................ER981406493TH

11. คุณ อัครบูลย์.................ER981406502TH

12. คุณ โกมล....................ER981406516TH

13. คุณ อาคม....................ER981406520TH

14. คุณ ปภิชญา..................ER981406533TH

15. คุณ บุรฉัตร....................ER981406547TH

16. คุณ ธีรพันธ์ุ....................ER981406555TH

17. คุณ เพชร....................ER981406564TH

18. คุณ บอย....................ER981406578TH

19. คุณ ภารดี....................ER981406581TH

20. คุณ จุฑามาศ................ER981406595TH

21. คุณ อดุลย์....................ER981406604TH

22. คุณ จำรัส....................ER981406618TH

23. คุณ ศุภวัฒน์..................ER981406621TH

24. คุณ ธนันทร์เอก...............ER981406635TH

25. คุณ กิตติศักดิ์.................ER981406649TH

26. คุณ เอก........................ER981406652TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  9  พฤษภาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  9  พฤษภาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ กิตติศักดิ์....................ET089708331TH

  2. คุณ ฐานันดร......................ET089708345TH

  3. คุณ รัตนชัย.......................ET089708359TH

  4. คุณ ไกรรัตน์......................ET089708362TH

  5. คุณ นะ............................ET089708376TH

  6. คุณ กฤษฏา......................ET089708380TH

  7. คุณ ภูมิณัฐ.......................ET089708393TH

  8. คุณ สุพัฒน์.......................ET089708402TH

  9. คุณ ธนนิพัฒน์...................ET089708416TH

10. คุณ จุฑามาศ....................ET089708420TH

11. คุณ ชาญณรงค์.................ET089708433TH

12. คุณ ประลองยุทธ................ET089708447TH

13. คุณ พุฒิพงศ์....................ET089708455TH

14. คุณ ภัชภิชา.....................ET089708464TH

15. คุณ สุภัคค์.......................ET089708478TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  4  พฤษภาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  4  พฤษภาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ Suphwat....................ED051406535TH

  2. คุณ จำรัส...........................ED051406549TH

  3. คุณ ธีรพันธุ์.........................ED051406552TH

  4. คุณ วันชัย..........................ED051440369TH

  5. คุณ ภัชภิชา.........................ED051440372TH

  6. คุณ บุษปรัชต์.........................ED051440386TH

  7. คุณ ดำรงศักดิ์.........................ED051440390TH

  8. คุณ ภารดี.........................ED051440409TH

  9. คุณ พงษ์ศิริ.........................ED051440412TH

10. คุณ ไบค์.........................ED051440426TH

11. คุณ วิชาญ.........................ED051440430TH

12. คุณ ธนดล.........................ED051440443TH

13. คุณ กิตติพงษ์.........................ED051440457TH

14. คุณ จุฑามาศ.........................ED051440465TH

15. คุณ Lawrence.........................ED051440474TH

16. คุณ ธนกฤติ.........................ED051440488TH

17. คุณ ฐานันดร.........................ED051440491TH

18. คุณ จรัญ.........................ED051440505TH

19. คุณ สุระเชษฐ.........................ED051440514TH

20. คุณ สามารถ.........................ED051440528TH

21. คุณ ประยุทธ.........................ED051440531TH

22. คุณ อดุลย์.........................ED051440545TH

23. คุณ อนุชา.........................ED051440559TH

บริษัทฯ  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่  2  พฤษภาคม  2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่  2  พฤษภาคม  2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ศุภกร........................ER662272040TH

  2. คุณ สุภัคค์........................ER662272053TH

  3. คุณ สุรินทร์.......................ER662272067TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 27 เมษายน 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 เมษายน 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

  1. คุณ ประจักษ์........................ET088980163TH

  2. คุณ พนม............................ET088980177TH

  3. คุณ ฐานันดร........................ET088980185TH

  4. คุณ จุฑามาศ.......................ET088980194TH

  5. คุณ ธนพล..........................ET088980203TH

  6. คุณ พลกฤต........................ET088980217TH

  7. คุณ สมพงษ์........................ET088980225TH

  8. คุณ ก่อเกียรติ......................ET088980234TH

  9. คุณ ธีรพล..........................ET088980248TH

10. คุณ สุรชัย..........................ET088980251TH

11. คุณ กิตติพงษ์......................ET088980265TH

12. คุณ กฤษณุชา......................ET088980279TH

13. คุณ พลวัฒน์........................ET088980282TH

14. คุณ ภูมิณัฐ.........................ET088980296TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 26 เมษายน 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 เมษายน 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

 1. คุณ ตั้ม ตลับ........................ET088951944TH

 2. คุณ ต่อเกียรติ์.......................ET088951958TH

 3. คุณ ไพศาล..........................ET088951961TH

 4. คุณ จุฑามาศ บรร..................ET088951975TH

 5. คุณ ปราโมทย์......................ET088951989TH

 6. คุณ อนันต์...........................ET088951992TH

 7. คุณ ทวีศักดิ์.........................ET088952009TH

 8. คุณ พัชรี............................ET088952012TH

 9. คุณ ภารดี ลาย.....................ET088952026TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 22 เมษายน 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 เมษายน 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

 1. คุณ วิรัตณ์  พิชิตกุญชร..........ER986054657TH

 2. คุณ พนม  ปะมามะเต..............ER986054665TH

 3. คุณ อำนาจ  แก้วเกิด..............ER986054674TH

 4. คุณ สุรชัย  รวีรุ่งภิญโญ............ER986054688TH

 5. คุณ ภูมิณัฐ  แก้วกำแพง...........ER986054691TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 เมษายน 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ฐานันดร..............ER890555100TH

2. คุณ ภูกิจ ธนะ.............ER890555113TH

3. คุณ ศิริศักดิ์................ER890555127TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 18 เมษายน 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 เมษายน 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ธนาพัทธ์.............ER662089914TH

2. คุณ ภาคิน.................ER662089928TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 10 เมษายน 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 10 เมษายน 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ จุฑามาศ.............ER890412772TH

2. คุณ จอมเดช.............ER890412786TH

3. คุณ จิรายุ................ER890412790TH

4. คุณ สุรชัย...............ER890412809TH

5. คุณ สิทธิชัย...............ER890412812TH

6. คุณ โอ๋...................ER890412826TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 08 เมษายน 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 08 เมษายน 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ณัฐพงษ์  ปันตา.............ER802794490TH

2. คุณ เสกสรร  ตั้งชีพชูชัย.............ER802794509TH

3. ดร. วัฒนา  สุราษฎร์มณี.............ER802794512TH

4. คุณ พลกฤต  เกษตรเวทิน.............ER802794526TH

5. คุณ จุฑามาศ  บรรลือ.............ER802794530TH

6. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.............ER802794543TH

7. คุณ เอก  หาดใหญ่.............ER802794557TH

8. คุณ สมคิด  เรืองวัฒนกุล.............ER802794565TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 05 เมษายน 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 05 เมษายน 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ เฉลิมวุฒิ.............ER985484085TH

2. คุณ Suphawat........ER985484099TH

3. คุณ เผ่า.................ER985484108TH

4. คุณ ทีฑทัศน์..............ER776876729TH

5. คุณ ตรัยเทพ................ER776876732TH

6. คุณ วันชัย.................ER776876746TH

7. คุณ ภารดี...................ER776876750TH

8. คุณ สุรศักดิ์................ER776876763TH

9. คุณ จุฑามาศ................ER7768767851TH

10. คุณ ไกรรัตน์............ER776876794TH

11. คุณ ศิริศักดิ์.............ER776876803TH

12. คุณ ประทีป............ER776876817TH

13. คุณ ฐานันดร.............ER776876825TH

14. คุณ กิตติศักดิ์.............ER776876834TH

15. คุณ ฐานันดร...........ER8776876851TH

16. คุณ สมชาย.............ER776876848TH

17. คุณ หนึ่ง.............ER776876865TH

18. คุณ ประสิทธิ์...........ER776876879TH

19. คุณ ZI...............ER776876777TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 03 เมษายน 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 03 เมษายน 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ อินทนนท์.............ER802620012TH

2. คุณ ภัสราพรรณ..........ER802620026TH

3. คุณ สุรชัย.................ER802620030TH

4. คุณ อนันต์................ER802620043TH

5. คุณ นพพล................ER802620057TH

6. คุณ อดุลย์.................ER802620065TH

7. คุณ กีรติ...................ER802620074TH

8. คุณ จุฑามาศ..............ER802620088TH

9. คุณ ภูมิณัฐ................ER802620091TH

10. คุณ Suphawat.......ER802620105TH

11. คุณ ดำรงศักดิ์..........ER802620114TH

12. คุณ สรรเพชญ..........ER802620128TH

13. คุณ สามารถ.............ER802620131TH

14. คุณ บัณฑิต.............ER802620145TH

15. คุณ กิตติศักดิ์...........ER802620159TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 มีนาคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ เสกสรร............... ER985501415TH

2. คุณ จิรเมธา................ER985501424TH

3. คุณ นธี......................ER985501438TH

4. คุณ กรกต...................ER985501441TH

5. คุณ กรกฤต.................ER985501455TH

6. คุณ พรชัย..................ER985501469TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 มีนาคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ นิพัฒน์............... ER665628710TH

2. คุณ จิรพนธ์...............ER665628723TH

3. คุณ ณัฎฐพัต..............ER665628737TH

4. คุณ ธีรเมศร์..................ER665628745TH

5. คุณ อดุลย์..................ER665628754TH

6. คุณ สถิตพงศ์.................ER665628768TH

7. คุณ ประวิทย์................ER665628771TH

รอบที่  2

1. คุณ ศรัณย์............... ER833781108TH

2. คุณ สมคิด............... ER833781111TH

3. คุณ สุรชัย............... ER833781125TH

4. คุณ วสันต์............... ER833781142TH

5. คุณ สุรชัย............... ER833781156TH

6. คุณ ศรัญญู............... ER833781160TH

7. คุณ จักรกฤต............... ER833781187TH

8. คุณ ภูกิจ............... ER833781195TH

9. คุณ ศิริชัย............... ER833781120TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 มีนาคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ศิริศักดิ์............... EQ114147998TH

2. คุณ จุฑามาศ...............EQ114148004TH

3. คุณ เปรมศักดิ์..............EQ114148018TH

4. คุณ ศุภกิจ..................EQ114148021TH

5. คุณ Suphawat..........EQ114148035TH

6. คุณ ธีรพันธ์.................EQ114148049TH

7. คุณ ตั้ม ตลับทอง..........EQ114148052TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 มีนาคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ไพลิน............... ER665406749TH

2. คุณ สายัณห์...............ER665406752TH

3. คุณ ประกิต................ER665406766TH

4. คุณ จุฑามาศ................ER665406770TH

5. คุณ ทนงศักดิ์................ER665406783TH

6. คุณ กรัณย์พล................ER665406797TH

7. คุณ โปษัณ................ER665406806TH

8. คุณ ณฐภณ................ER665406810TH

9. คุณ เอก................ER665406823TH

 บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 มีนาคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ หิมพานต์................ER665347762TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 มีนาคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ สุทธิชัย................ER665361971TH

2. คุณ วรเชนท์...............ER665361985TH

3. คุณ นัตถพล...............ER665361999TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 มีนาคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ เอ เอส.................ER833936198TH

2. คุณ ทวีทรัพย์..............ER833936207TH

3. คุณ กิตติ...................ER833936224TH

4. คุณ จำรัส..................ER833936238TH

5. คุณ ณัฐพัชร..............ER833936241TH

6. คุณ ชัยรัตน์...............ER833936215TH

7. คุณ เอก....................ER834004856TH

8. คุณ จุฑามาศ..............ER834004860TH

9. คุณ รุ่งอรุณ...............ER834004873TH

10. คุณ อภิสิทธิ์.............ER834004887TH

11. คุณ ภูกิจ.................ER834004895TH

12. คุณ ฐิติพัฒน์............ER834004900TH

13. คุณ สุชาติ...............ER834004913TH

14. คุณ พิบูลย์...............ER834004927TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 10 มีนาคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ภารดี.................ER662720817TH

2. คุณ ศิริศักดิ์...............ER662720825TH

3. คุณ วทัญญู...............ER662720834TH

4. คุณ สุรชัย.................ER662720848TH

5. คุณ ฐานันดร..............ER662720851TH

6. คุณ ศุภกิจ.................ER662720865TH

7. คุณ จุฑามาศ..............ER662720879TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 08 มีนาคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 08 มีนาคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ มงคล.................ER834018325TH

2. คุณ ณัฐพงษ์..............ER834018339TH

3. คุณ ปรัชญา...............ER834018342TH

4. คุณ ชาญชัย...............ER834084797TH

5. คุณ สาธิต..................ER834084806TH

6. คุณ จุฑามาศ..............ER834084810TH

7. คุณ สิทธิชัย................ER834084823TH

8. คุณ ณรงค์ชัย..............ER834084837TH

9. คุณ นธี......................ER834084845TH

10. คุณ เอก...................ER834084854TH

11. คุณ ธวัชชัย...............ER834084868TH

12. คุณ ธนพล.................ER834084871TH

13. คุณ ชัยวัฒน์..............ER834084885TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 04 มีนาคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 04 มีนาคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ปริญญา.................ER620265706TH

2. คุณ Suphawat............ER620265710TH

3. คุณ ธามน.....................ER620265723TH

4. คุณ จุฑามาศ.................ER620265737TH

5. คุณ ร้านกำนันหนุ่ย..........ER620265745TH

6. คุณ อดุลย์....................ER620265754TH

7. คุณ ภารดี.....................ER620265768TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 01 มีนาคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ชำนาญ.................ER422126255TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ภวัต.....................EQ114025115TH

2. คุณ ศุภกิจ...................EQ114025124TH

3. คุณ สายัณห์................EQ114025138TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ชุติเทพ.......................ER662558039TH

2. คุณ รัตนชัย.......................ER662558042TH

3. คุณ ณัฐพล........................ER662558056TH

4. คุณ เกรียงศักดิ์...................ER662558060TH

5. คุณ ธนพล.........................ER662558073TH

6. คุณ โกมล..........................ER662558095TH

7. คุณ ตะวันฉาย.....................ER662558100TH

8. คุณ ณรงค์ศักดิ์...................ER662558113TH

9. คุณ พนม...........................ER662558127TH

10. คุณ ธาดา........................ER662558135TH

11. คุณ สุระเชษฐ...................ER662558144TH

12. คุณ ศุภกิจ........................ER662558087TH

11. คุณ เตชะโดม...................ER662558158TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ดำรงศักดิ์....................ER553372016TH

2. คุณ ศิริชัย.........................ER553372002TH

3. คุณ ธีระวัฒน์......................ER553372020TH

4. คุณ อดุลย์.........................ER553372033TH

5. คุณ ไชยา.........................ER553372047TH

6. คุณ ธีระพันธุ์......................ER553372055TH

7. คุณ อภิสิทธิ.......................ER553372064TH

8. คุณ กิตติ..........................ER553372078TH

9. คุณ ตั้ม............................ER553372081TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ พุฒิพัฒน์.........................ER662337474TH

2. คุณ สุภัคค์.............................ER662337488TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ พรรณี.........................ER553218431TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ จำรัส.........................ER255594318TH

2. คุณ ผิน...........................ER255594321TH

3. คุณ ณัฐวุฒิ......................ER255594335TH

4. คุณ ประยูร.......................ER255594349TH

5. คุณ Lawrence................ER255594352TH

6. คุณ รมิดา........................ER255594366TH

7. คุณ ธีรพันธุ์......................ER255594370TH

8. คุณ ทวีทรัพย์....................ER255549234TH

9. คุณ บัณฑิต......................ER255549248TH

10. คุณ ชัยวัฒน์...................ER255549251TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ คณาธิป.........................ER255504290TH

2. คุณ กิตติ.............................ER255504309TH

3. คุณ ฤกษ์ชัย.........................ER255504312TH

4. คุณ โปษัน............................ER255504326TH

5. คุณ วุฒิศักดิ์.........................ER255504330TH

6. คุณ ไพรวัลย์.........................ER255504343TH

7. คุณ กุ้ง................................ER255504357TH

8. คุณ ธีระวัฒน์.........................ER255504365TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ไชยา.........................ER553099297TH

2. คุณ อดุลย์ คันทะ................ER553099306TH

3. คุณ เตชะโดม....................ER553099310TH

4. คุณ ผดุงศักดิ์....................ER553099323TH

5. คุณ เชิดวุธ.......................ER553099337TH

6. คุณ ณัฐพงศ์ ปัน................ER553099345TH

7. คุณ ภารดี........................ER553099354TH

8. คุณ นิรุต เหลือง.................ER553099371TH

9. คุณ สุทธิพงศ์....................ER553099368TH

10. คุณ ทีฆทัศน์...................ER553099385TH

11. คุณ อดิศร ใจประ.............ER553099399TH

12. คุณ เมฆินทร์..................ER553099408TH

13. คุณ ภูกิจ.......................ER553099411TH

14. คุณ อภิชาติ....................ER553099425TH

15. คุณ นภัสสร....................ER553099439TH

16. คุณ นิรุต เหลือง...............ER553099371TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 28 มกราคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 มกราคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ อดุลย์ คันทะ..................ER354110356TH

2. คุณ นพพร มาตา..................ER354110360TH

3. คุณ ธีระวัฒน์ กฤดากร...........ER354110373TH

4. คุณ สุภัคค์  ยุติ....................ER354110387TH

5. คุณ ตั้ม ตลับ.......................ER354110395TH

6. คุณ ณัฐศุภณ เธียร...............ER354110325TH

7. คุณ จำรัส รัชสิริ...................ER354110339TH

8. คุณ ปวีณา มั่น.....................ER354110342TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 24 มกราคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 24 มกราคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ประสาน.................ER104452661TH

2. คุณ จุฑามาศ................ER104452675TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 มกราคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ธามน.......................ER421635138TH

2. คุณ กิตติ โอสถ................ER421635141TH

3. คุณ NAENA...................ER421635155TH

4. คุณ สินภาคย์...................ER421635169TH

5. คุณ ศุภกร.......................ER421635172TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 20 มกราคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 มกราคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ทวีทรัพย์.....................ER104944842TH

2. คุณ สุรชัย รวีรุ่ง..................ER104944856TH

3. คุณ คณาธิป......................ER104944860TH

4. คุณ สมมาศ.......................ER104944873TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 18 มกราคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 มกราคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ชัยรัตน์ เสนาะ...............ER104902621TH

2. คุณ จำรัส รัชสิริ..................ER104902635TH

3. คุณ กฤษฏา ......................ER104902649TH

4. คุณ กิตติ โอสถ...................ER104902652TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 17 มกราคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 มกราคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ สรายุทธ.................ER104910870TH

2. คุณ ศรธรรม..................ER104910883TH

3. คุณ วิเชียร....................ER104910897TH

4. คุณ สุวิจักษณ์................ER104910906TH

5. คุณ อดิศร.....................ER104910910TH

6. คุณ อภิสิทธิ์...................ER104910923TH

7. คุณ แมน.......................ER104910937TH

8. คุณ ธีรัตต์......................ER104910945TH

9. คุณ ฤกษ์ชัย....................ER104910954TH

10. คุณ เอก.......................ER104910968TH

11. คุณ อินทรา...................ER104910971TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 16 มกราคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 มกราคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ธัญนนทร์...................ER104744700TH

2. คุณ พิบูรณ์......................ER104744713TH

3. คุณ ธนพงศ์.....................ER104744727TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 14 มกราคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 มกราคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ลิวิทย์...................ER353459026TH

2. คุณ จำนงค์.................ER353459030TH

3. คุณ อดุลย์..................ER353459043TH

4. คุณ พัฒนศักดิ์.............ER353459088TH

5. คุณ กิตติคุณ...............ER353459091TH

6. คุณ ธนพงศ์ ...............ER353459105TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 12 มกราคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 มกราคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ประทีป...................ER104655491TH

2. คุณ จุฑามาศ.................ER104655505TH

3. คุณ ธามน.....................ER104655514TH

4. คุณ สุรชัย.....................ER104655528TH

5. คุณ สิทธิศักดิ์.................ER104655531TH

6. คุณ จำรัส......................ER104655545TH

7. คุณ คณาธิป...................ER104655559TH

8. คุณ ธีรวัฒน์....................ER104655576TH

9. คุณ เกดิษฐ์.....................ER104655580TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 9 มกราคม 2560

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 มกราคม 2560)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ น้อย ...................ER104783615TH

2. คุณ พระปลัดดนัย.........ER104783629TH

3. คุณ อรุณชัย...............ER104801999TH

4. คุณ นิรุต เหลือง ..................ER104802022TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 ธันวาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ตั้ม ตลับ...................ER246668940TH

2. คุณ อดุลย์ คัน.................ER246668953TH

3. คุณ ทวีทรัพย์..................ER246668967TH

4. คุณ ธีระวัฒน์..................ER246668975TH

5. คุณ นิพนธ์ โกสุม.............ER246668984TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 ธันวาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ วัฒนา.....................ER255207787TH

2. คุณ ตะวันฉาย สาย...........ER255207795TH

3. คุณ ต้น เบญจ.................ER255207800TH

4. คุณ ธนงพงศ์ ชโล............ER255207813TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 ธันวาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ธนยศ สาย........ER113963589TH

2. คุณ เดนท์สุ.................ER113963592TH

3. คุณ ศรัณย์กร................ER113963601TH

4. คุณ สุชาติ ตาลุ........ER113963615TH

5. คุณ รุ่งอรุณ..............ER113963629TH

6. คุณ ไชยา..............ER113963632TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 ธันวาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ เสกสรร........ER255291396TH

2. คุณ กำนันหนุ่ย.................ER255291405TH

3. คุณ จุฑามาศ................ER255291419TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 ธันวาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ศิษฐ์ณพิชญ์........ER255340463TH

2. คุณ นเรศ.................ER255340477TH

3. คุณ สุรชัย................ER255135524TH

4. คุณ ธนพงศ์ ชโล........ER255135538TH

5. คุณ GOON..............ER255135541TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 ธันวาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ นิรุต เหลือง......EQ007277102TH

2. คุณ ปรัชญา...........EQ007277116TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 7 ธันวาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ นิพนธ์........EQ007370898TH

2. คุณ ธามน.........EQ007370907TH

3. คุณ พงศธร.......EQ007370915TH

4. คุณ สมศักดิ์.......EQ007370924TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 ธันวาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ สราวุธ........EQ007280676TH

2. คุณ นธี............EQ007280680TH

3. คุณ สุริยัน........EQ007280693TH

4. คุณ สุเทพ........EQ007280702TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 3 ธันวาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ธนพงศ์  ชโล........ER177365827TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ตั้ม ตลับ........ER177759311TH

2. คุณ ตรีเทพ..........ER177759325TH

3. คุณ โอเว่น...........ER113566154TH

4. คุณ ชานนท์..........ER113566168TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ สุพัฒน์........ER354038254TH

2. คุณ ธวัชชัย.......ER354038268TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ สุเทพ เวียง........ER247290796TH

2. คุณ นิพนธ์.......ER247290805TH

3. คุณ ศิริชัย ................ER247290819TH

4. คุณ นินนาท  ...................ER247290822TH

5. คุณ สุชาติ ................ER247290836TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ กำพล ........EQ801855507TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ พุฒิพัฒน์ ........ER001078845TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ธนพงศ์ ........EQ801847267TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ นิพนธ์ โกสุมมา........ER325939021TH

2. คุณ ธัญนันท์ อริยวรา.......ER325939018TH

3. คุณ ปฎิญญา ................ER325939035TH

4. คุณ โปษัณ ...................ER325939049TH

5. คุณ ทนงศักดิ์ ................ER325939052TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ชัยยันต์ ทัพ........ER000603173TH

2. คุณ สุเทพ เวียง ........ER000603160TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ทนงศักดิ์........ER082798876TH

2. คุณ ประกาศิต .........ER082798880TH

3. คุณ ณรงค์.......ER082798916TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ จำรัส........ER000901225TH

2. คุณ ชาติชาย .........ER000901234TH

3. คุณ รัตนชัย.......ER000901248TH

4. คุณ สัณห์ ป้อง .........ER000901251TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ สันติเดช........ER000422423TH

2. คุณ วิชาญ .........ER000422437TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 31 ตุลาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ วรพจน์........ER000379699TH

2. คุณ ชุติเทพ .........ER000379708TH

3. คุณ สิริกร ...........ER000375167TH

4. คุณ จ่าพันธ์ .........ER000375175TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 ตุลาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ จำรัส รัชสิริ.........ER000369997TH

2. คุณ สุเทพ เวียง ..........ER000370006TH

3. คุณ ธนพงศ์ ชโล ...........ER000370010TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ดนัย.........EQ914829273TH

2. คุณ ดำรงศักดิ์ ..........EQ914829287TH

3. คุณ ชาติชาย ...........EQ914829295TH

4. คุณ ธนยศ ..........EQ914829300TH

5. คุณ สุรชัย ..........EQ914829313TH

6. คุณ MELO ..........EQ914829327TH

7. คุณ Zhong ..........EQ914829335TH

8. คุณ อดุลย์ ..........EQ914829344TH

9. คุณ สมบูรณ์ ..........EQ914829358TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 ตุลาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ รัตนชัย .........ER070370422TH

2. คุณ สามารถ..........ER070370436TH

3. คุณ พุฒิพงษ์ ...........ER070370440TH

4. คุณ พิชญพงศ์..........ER070370453TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 ตุลาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ จำรัส รัชสิริ .........ER113677858TH

2. คุณ ดำรงศักดิ์ แสง..........ER113677861TH

3. คุณ นายแพทย์ ประกิต ...........ER113677773TH

4. คุณ ธีรัตต์  ..........ER113677787TH

5. คุณ ประชา  ..........ER113677795TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 ตุลาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ZHONG  .........ER113710029TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 ตุลาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ญาธิปกร  .........EQ914446852TH

2. คุณ สุเทพ  เวียยง..........EQ914446866TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 ตุลาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ อดุลย์ .........ER113221927TH

2. คุณ ศิริชัย..........ER113222012TH

3. คุณ พุฒิพัฒน์...........ER113222026TH

4. คุณ สมบูรณ์...........ER113222030TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 ตุลาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ หนุ่ม .........ER113267053TH

2. คุณ วรกฤศ..........ER113267067TH

3. คุณ จำรัส รัชสิ...........ER113267075TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 7 ตุลาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ บริษํท บ.ไบร์ท เอท จำกัด .........ER070030945TH

2. คุณ ญาธิปกร..........ER070030931TH

3. คุณ ณัฐพงษ์...........ER070030959TH

4. คุณ นิเวช..........ER010030962TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 ตุลาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ กรกต...........ER113201635TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 ตุลาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ศิริชัย...........EQ801860728TH

2. คุณสมเกียรติ .......EQ801860731TH

3. คุณ จำรัส............EQ801860745TH

4. คุณ ธนยศ ..........EQ801860759TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 ตุลาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ศุภชัย พึ่ง.........ER082740434TH

2. คุณ ศักดิ์ชัย ...........ER082740448TH

3. คุณ วันชัย..............ER082740451TH

4. คุณ ดำรงศักดิ์  แสง............ER082740465TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ศิระกานต์.........ER082896754TH

2. คุณ กิตติพงศ์.........ER082896768TH

3. คุณ วิสันต์.............ER082896771TH

4. คุณ ประกิต............ER082896785TH

5. คุณ ชุติเทพ...........ER082896799TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 30 กันยายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 กันยายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ญาธิปกร.........EQ754390436TH

2. คุณ ดำรงศักดิ์ .........EQ754390440TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 27 กันยายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 กันยายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ อาคม.........EQ914224507TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 26 กันยายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 กันยายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ วรกฤศ์.........ER082634651TH

2. คุณ ศุภชัย.........ER082634665TH

3. คุณ  สุรชัย.........ER082634679TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 22 กันยายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 กันยายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ  ชาญชัย.........EQ914178590TH

2. คุณ  สุเทพ เวียง.........EQ914178609TH

3. คุณ  จำรัส  รัชสิริ.........EQ914178612TH

4. คุณ  พิชญพงศ์.........EQ914178626TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 20 กันยายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 กันยายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ดำรงศักดิ์ .........EQ845371414TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 14กันยายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 กันยายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ สุพัฒน์ .........EQ845306438TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 13 กันยายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 กันยายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ณรงค์ศักดิ์ .........ER082488857TH

2. คุณ ธวัช .........ER082488865TH

3. คุณ ธนภัทร .........ER082488874TH

4. คุณ กฤษณะพงศ์ .........ER082488888TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 9 กันยายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 กันยายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ จำรัส รัชสิริ .........EQ845205876TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 8 กันยายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 กันยายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ สามารถ  เป้า .........EQ845221675TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 7 กันยายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 7 กันยายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ อนุสรณ์ .........EQ845137181TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 6 กันยายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 กันยายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ณรงค์ศักดิ์ .........EQ845101624TH

2. คุณ วิสันต์ .........EQ845101638TH

3. คุณ สุนิมิตร .........EQ845101641TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 5 กันยายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 กันยายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ กำนันหนุ่ย .........EQ926434366TH

2. คุณ ธีรพันธุ์ .........EQ926434370TH

3. คุณ มนตรี .........EQ926434383TH

4. คุณ ธวัชชัย .........EQ9264534397TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 2 กันยายน 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 กันยายน 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ สราวุฒิ  เอนก.........EQ845021625TH

2. คุณ สุเทพ  เวียง............EQ845021634TH

3. คุณ ภูนาถ  แสน............EQ845021648TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 31 สิงหาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ศุภชัย พึ่ง.........EQ845016665TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 สิงหาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ จำรัส  รัชสิริ..........EQ844970425TH

1. คุณ ธวัชชัย  ดวง.........EQ844970439TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 สิงหาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ผิน  จัน......EQ844932594TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 24 สิงหาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ชัยยันต์   ทัพ......EQ852707839TH

2. คุณ ไพรวัลย์   คำภา......EQ852707842TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 สิงหาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ จำรัส  รัชสิริ ......EQ749492534TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ โชคชัย  คุ้ม......EQ749198458TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 สิงหาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ณัฐนวิน  กิตติ......EQ801414748TH

2. คุณ สมบัติ......EQ801414734TH

3. คุณ วิศาล.......EQ801414779TH

4. คุณ สรรวัชญ์......EQ801414765TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 สิงหาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ ณัฐนวิน  กิตติธัญวงศ์......EQ749267635TH

2. คุณ ภูวนาถ  แสนทัด......EQ749267649TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 สิงหาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1. คุณ สามารถ  เป้าแย้ม.......EQ852205488TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 สิงหาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1.คุณ ปัญญวัชร  รำเพย.......EQ524622621TH

บริษัท นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จำกัด  ขอแจ้งผลการส่งกลับ พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวันที่ 31 กรกฏาคม 2559

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 1 สิงหาคม 2559)  มีรายการดังต่อไปนี้....

1.คุณ ณฐภณ เพชร.......EQ523871755TH

 

Scroll