ข่าวสาร

ข่าว แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่อง ที่ขอออกใบรับรองพระแท้ ปี 2562

2019-01-03


ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "พฤษภาคม" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020562-1/4    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

    2.B020562-2/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    3.B020562-3/6    คุณ รังสรรค์  อิสยะห์รังสรรค์  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 3 รายการ

    4.B020562-4/3    คุณ ศุภชัย  คลังแก้ว  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    5.B020562-5/9    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

    6.B020562-6/8    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

    7.B020562-7/3    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    8.B030562-1/3    Tongbanbung  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B030562-2/1    คุณ เชน มหานิยม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B030562-3/2    คุณ นิพพิชฌน์  วงษา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  11.B030562-4/12  เชียงใหม่พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 10, ไม่แท้ 2 รายการ

  12.B030562-5/9    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B030562-6/73  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 73 รายการ, แท้ 73 รายการ

  14.B030562-7/1    คุณ ภาณุวัสส  มหากาญจนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B040562-1/2    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B040562-2/30  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 30 รายการ, แท้ 30 รายการ

  17.B060562-1/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  18.B060562-2/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  19.B060562-3/7    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  20.B060562-4/4    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  21.B070562-1/5    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  22.B090562-1/2    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B090562-2/1    คุณ ธีระพร  แพพ่วง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.B090562-3/1    คุณ โฆษิต  ศรีเกื้อกูลกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B100562-1/1    คุณ ขันทอง  คำแหง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B100562-2/1    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B110562-1/1    คุณ ปิยะภัทธ์  บุญไกรสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B110562-2/1    คุณ ทินภัทร  รื่นจิตต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.B110562-3/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  30.B110562-4/2    คุณ นิพพาน  นานานุวัฒน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  31.B110562-5/3    คุณ จิรวัฒน์  เล็กทรัพย์ไพบูลย์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  32.B140562-1/2    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  33.B140562-2/2    คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  34.B140562-3/7    ร้านข้างฟ้าง  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  35.B140562-4/13  คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 13 รายการ

  36.B140562-5/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  37.B160562-1/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B160562-2/1    คุณ อินทนนทิ์  อินมี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B160562-3/2    Alan  Lee  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  40.B160562-4/2    คุณ ปานเพชร  คงสบาย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  41.B160562-5/11  คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 10, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B160562-6/6    คุณ ณัฐวุฒิ  ลูมิงค์  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  43.B160562-7/1    คุณ รักษ์พล  ฝอยทับทิม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B160562-8/1    คุณ รังสรรค์  แก้วสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B180562-1/1    คุณ อนิรุต  หนูมาศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.B180562-2/1    benz 39  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B180562-3/1    Lionel  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  48.B180562-4/13  คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 11, ไม่แท้ 2 รายการ

  49.B180562-5/1    คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B180562-6/3    คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  48.B180562-7/8    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  49.B210562-1/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  50.B210562-2/2    คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B210562-3/2    Paul  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "เมษายน" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010462-1/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B010462-2/1    คุณ พนาไพร  พุ่มพวง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B010462-3/1    คุณ ขันทอง  คำแพ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B010462-4/7    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

    5.B010462-5/2    คุณ ยุธิษฐิระ  สิงห์ศิริพร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    6.B010462-6/4    คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    7.B010462-7/5    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

    8.B010462-8/2    คุณ จิรชัย  สนามทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B010462-9/1    คุณ เฉิน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B010462-10/3  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  11.B010462-11/4  คุณ วสันต์  ศรีคำมูล  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  12.B010462-12/1  คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B010462-13/1  คุณ ประมวล  ปัญญาเสน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B020462-1/1    คุณ ปรางค์รชา  สมิตานนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B020462-2/2    คุณ อนวัช  พวงเภตรา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B020462-3/3    คุณ วสันต์  ศรีคำมูล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  17.B020462-4/2    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  18.B020462-5/4    คุณ ต้อม  พญาไม้  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

  19.B020462-6/8    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  20.B050462-1/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B050462-2/4    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  22.B050462-3/1    คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B050462-4/4    คุณ จุฑามาศ  บรรลือ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  24.B050462-5/5    คุณ วันเผด็จ  อุประวงษา  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  25.B050462-6/1    คุณ เอนก  ยอดภิระ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B050462-7/5    คุณ เฟย  เฟย  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  27.B050462-8/4    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  28.B050462-9/18  คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 18 รายการ, แท้ 18 รายการ

  29.B050462-10/2  คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  30.B050462-11/6  คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 2 รายการ

  31.B050462-12/11คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  32.B050462-13/14CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 14 รายการ, แท้ 14 รายการ

  33.B060462-1/1    คุณ ปราโมทย์  อาภัสรธาดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B060462-2/4    คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  35.B090462-1/1    คุณ ทรงกลด  ว่องวัฒนะการ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B090462-2/1    คุณ ขันทอง  คำแพ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B090462-3/2    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  38.B180462-1/1    คุณ เกรียงไกร  จันทรเสนาวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  39.B180462-2/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B180462-3/4    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  41.B180462-4/1    Ray  Yan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B180462-5/1    คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B180462-6/3    Nguyen  Loc  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B200462-1/1    คุณ อินทนนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B200462-2/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  46.B200462-3/3    คุณ จรัสภัทร  พูลสุข  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B200462-4/2    ร้านบ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B200462-5/4    Alan  Lee  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  49.B200462-6/12  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 3 รายการ

  50.B200462-7/1    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B200462-8/15  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 15 รายการ

  52.B200462-9/7    NINE  TREASURE  AFFILIATE  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  53.B220462-1/1    คุณ ณัฎฐพล  โตโพธิ์ไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.B220462-2/1    คุณ เอกราช  คัมภีระ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  55.B220462-3/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  56.B220462-4/1    คุณ คณาธิป  สมพงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B220462-5/3    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.B220462-6/1    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B220462-7/1    คุณ อภิวิชญ์  เจษฎาพรพันธุ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  60.B220462-8/1    คุณ เฟย  เฟย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  61.B230462-1/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  62.B230462-2/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  63.B230462-3/1    คุณ นิพพิชฌน์  วงษา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  64.B230462-4/1    คุณ ชาลินันท์  คเชนทร์ชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  65.B230462-5/2    คุณ พรสัณฑ์  ผิวทองงาม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  66.B230462-6/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  67.B230462-7/2    คุณ ณรงค์  ลิ้มสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  68.B230462-8/1    ซุ้มแพร่เพชรโกศัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  69.B250462-1/1    TAO  HUNG  IP  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.B250462-2/2    คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  71.B250462-3/1    คุณ อภิพล  เรียบร้อย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  72.B250462-4/2    คุณ เฉลิมชัย  คล้ายนิ่ม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  73.B250462-5/2    คุณ ธนันดร  วิชเวช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  74.B250462-6/11  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 10, ไม่แท้ 1 รายการ

  75.B250462-7/1    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  76.B270462-1/2    คุณ เรืองวิทย์  ศรีไตรรัตนกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  77.B270462-2/1    คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  78.B270462-3/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  79.B290462-1/1    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  80.B290462-2/1    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  81.B290462-3/5    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  82.B260462-4/1    คุณ ษณกร  บุญหนัก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มีนาคม" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020362-1/1    คุณ อินทนนทิ์  อินมี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B020362-2/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    3.B020362-3/2    คุณ ชาลินันท์  คเชนทร์ชัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    4.B020362-4/1    คุณ ปัญจะ  แก้วมา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B020362-5/1    คุณ พงศ์กรณ์  อัครวัชสรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B020362-6/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B020362-7/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  ดิษฐสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B020362-8/13  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 12, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B020362-9/2    บารมีพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  10.B040362-1/1    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B040362-2/4    คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  12.B040362-3/2    คุณ สุทธิพงษ์  กุลตั้งกิจเสรี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  13.B040362-4/8    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  14.B050362-1/10  CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B070362-1/2    คุณ ศิวพจน์  อัครกุลไชย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B070362-2/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B070362-3/1    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B070362-4/1    คุณ พิชิตชัย  สงึมรัมย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B070362-5/3    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  20.B070362-6/1    KK. Tan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B070362-7/1    คุณ ธนัญธร  ปังดำรงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B090362-1/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  23.B090362-2/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B090362-3/2    คุณ วิชัย  เดชาปรัชญา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  25.B090362-4/1    คุณ ฉัตรชัย  เนตรสัมฤทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B090362-5/1    คุณ อนุศักดิ์  วาดวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B090362-6/2    คุณ ชาลี  เชิดเกียรติกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  28.B090362-7/10  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 4, ไม่แท้ 6 รายการ

  29.B110362-1/2    ซุ้มแพร่เพชรโกศัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  30.B110362-2/11  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  31.B120362-1/1    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B120362-2/7    CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B120362-3/6    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  34.B140362-1/2    คุณ เฉิน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  35.B140362-2/2    คุณ อภิเชษฐ์  แต้บูรพา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  36.B140362-3/5    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  37.B160362-1/2    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  38.B160362-2/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  39.B160362-3/1    คุณ สราวุธ  สิงฆราช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B160362-4/3    คุณ จิรวัฒน์  เล็กทรัพย์ไพบูลย์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  41.B160362-5/12  Mark  Goh  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 4 รายการ

  42.B160362-6/3    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  43.B180362-1/3    คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  44.B180362-2/1    คุณ เต้ย  ชนะชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  45.B180362-3/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  46.B180362-4/11  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 3 รายการ

  47.B180362-5/2    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  48.B190362-1/1    คุณ ปัญจะ  แก้วมาก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  49.B190362-2/2    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  50.B190362-3/2    Chenshao  Huang  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  51.B210362-1/2    คุณ ชัยรัตน์  เสถียร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.B210362-2/1    คุณ มานพ  อินทพันธ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B210362-3/9    CM. PUTTASIN  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.B210362-4/1    คุณ สุทธิพงษ์  กุลตั้งกิจเสรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  55.B210362-5/5    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  56.B210362-6/5    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  57.B210362-7/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  58.B210362-8/2    คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B230362-1/4    K. Chen  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  60.B230362-2/1    คุณ ภราดา  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  61.B230362-3/3    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  62.B230362-4/1    คุณ ปรางค์รชา  สมิตานนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  63.B230362-5/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  64.B230362-6/1    Ray  Wai  Lu  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  65.B230362-7/1    คุณ นรินทร์  พงษ์ศิริ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  66.B230362-8/2    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  67.B260362-1/6    BanKhai 999  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 4 รายการ

  68.B260362-2/10  คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  69.B260362-3/1    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.B260362-4/4    คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กุมภาพันธ์" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010262-1/1    ร้านบ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B010262-2/1    คุณ ปาน  เบตง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B020262-1/1    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B020262-2/4    คุณ เฟย เฟย  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    5.B020262-3/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    6.B020262-4/1    คุณ บุรินทร์  สุพรทวีสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B020262-5/9    คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

    8.B060262-1/2    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B060262-2/1    คุณ สุรวุฒิ  สุวรรณรัตน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B060262-3/7    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 2 รายการ

  11.B070262-1/1    คุณ พีระพล  โอหิกะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B070262-2/2    คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  13.B080262-1/3    คุณ   ส่งตรวจสอบ  รายการ, แท้ , ไม่แท้  รายการ

  14.B080262-2/1    คุณ สายันณ์  สอนหลง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B080262-3/5    ร้านบ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 3, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B080262-4/1    คุณ จินตกวี  ศรีวิไล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B090262-1/1    คุณ ปรางค์รชา  สมิตานนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B090262-2/1    Prasiam  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B110262-1/1    คุณ กิตติพล  สีสม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B110262-2/2    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  21.B120262-1/2    ซุ้มแพร่เพชรโกศัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B120262-2/4    คุณ สุริยา  ชอบเฉลียว  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

  23.B120262-3/2    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.B130262-1/3    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  25.B130262-2/2    คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  26.B130262-3/2    ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์สยาม  เวียงทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  27.B130262-4/10  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 2 รายการ

  28.B130262-5/1    คุณ เรืองศักดิ์  เอี่ยมชัยภูมิ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B140262-1/3    สยามพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  30.B140262-2/1    คุณ รัศมี  สวนียกานต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B150262-1/6    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  32.B150262-2/6    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  33.B150262-3/3    คุณ นพพร  ศักดาศรี  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  34.B150262-4/2    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  35.B160262-1/3    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B160262-2/1    คุณ เอี้ยงสมุย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  37.B190262-1/2    คุณ ตะวันฉาย  สายบัว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  38.B190262-2/2    คุณ อภิเชษฐ์  แต้บูรพา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  39.B190262-3/1    จ.อ. กิตติศักดิ์  วัฒนเศรษฐ์คุณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B210262-1/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  41.B210262-2/1    คุณ สิทธิชัย  สวนส้มจีน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  42.B210262-3/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  43.B210262-4/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  44.B210262-5/1    คุณ นัยฤทธิ์  มาสำราญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B210262-6/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  46.B220262-1/2    คุณ ทองเจริญ  เพิ่มทรัพย์หิรัญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  47.B220262-2/4    คุณ ปฐมพงศ์  กามนต์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  48.B220262-3/6    ร้านบ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 5 รายการ

  49.B220262-4/5    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  50.B230262-1/1    คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  51.B230262-2/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  52.B230262-3/8    คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  53.B230262-4/3    คุณ เพชร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.B270262-1/1    คุณ ณพัช  ธนปทุมวานิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  55.B270262-2/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B270262-3/2    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B270262-4/9    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 3 รายการ

  58.B270262-5/1    คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  59.B270262-6/3    คุณ มงคล  เกตุดิษฐ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  60.B270262-7/1    คุณ จินตกวี  ศรีวิไล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  61.B270262-8/3    คุณ มงคล  แซ่เจียง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  62.B270262-9/1    จ.อ. กิตติศักดิ์  วัฒนเศรษฐ์คุณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  63.B270262-10/7  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 1 รายการ

  64.B270262-11/1  คุณ ปฐมพงศ์  กามนต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  65.B270262-12/10คุณ คงภัค  แพทย์ชีพ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 6, ไม่แท้ 4 รายการ

  66.B270262-13/1  คุณ รังสรรค์  แก้วสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  67.B270262-14/1  คุณ นัฐพงษ์  แก้วไสล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  68.B270262-15/8  คุณ บัณฑิต  สะคำวัง  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 7, ไม่แท้ 1 รายการ

  69.B280262-1/1    คุณ เอกชัย  ภูมิระรื่น  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.B280262-2/2    คุณ ประมวล  ปัญญาเสน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  71.B280262-3/1    คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  72.B280262-4/1    คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  73.B280262-5/4    คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มกราคม" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B040162-1/2    Chen  Wenying  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    2.B040162-2/4    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

    3.B040162-3/1    คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B040162-4/5    บารมีพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    5.B040162-5/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B040162-6/1    คุณ ทินกร  ยิ่งยง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B040162-7/10  คุณ ทองเจริญ  เพิ่มทรัพย์หิรัญ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 8 รายการ

    8.B040162-8/1    บ้าน 99  พระเครื่องสูงเนิน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B040162-9/2    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  10.B040162-10/1  คุณ บุญส่ง  ชมภู่  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B040162-11/10คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  12.B040162-12/6  คุณ ปานเพชร  คงสบาย  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 4 รายการ

  13.B040162-13/2  คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B050162-1/3    คุณ กิติศักดิ์  สุรัตนพงษ์ชัย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้รายการ

  15.B050162-2/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B050162-3/22  คุณ สุนัน  ขุนทอง  ส่งตรวจสอบ 22 รายการ, แท้ 22 รายการ

  17.B080162-1/2    คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้รายการ

  18.B080162-2/2    คุณ สมเกียรติ  ทองเลิศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  19.B080162-3/1    คุณ คณาธิป  สมพงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B080162-4/2    คุณ ทวีศักดิ์  เหมะชยางกูร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้รายการ

  21.B080162-5/16  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 16 รายการ, แท้ 14, ไม่แท้ 2 รายการ

  22.B080162-6/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  23.B090162-1/11  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  24.B100162-1/2    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B100162-2/1    คุณ เรืองศักดิ์  เอี่ยมชัยภูมิ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B120162-1/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้รายการ

  27.B120162-2/7    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  28.B120162-3/29  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 29 รายการ, แท้ 29 รายการ

  29.B120162-4/5    คุณ บรรพต  สายไพสงค์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้รายการ

  30.B120162-5/2    คุณ เอสเธอร์  วีระกรกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  31.B120162-6/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B150162-1/1    คุณ ทวีศักดิ์  รักษาวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้รายการ

  33.B150162-2/5    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  34.B150162-3/15  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 14, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B160162-1/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

  36.B160162-2/1    คุณ วีระยุทธ  เพ็งเลิศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B160162-3/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B160162-4/1    คุณ พรรณกร  อ้อมแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

  39.B160162-5/5    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  40.B170162-1/1    คุณ ผดุง  แซ่พัง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  41.B170162-2/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  42.B170162-3/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

  43.B170162-4/2    คุณ สิทธศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  44.B170162-5/2    คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  45.B170162-6/1    คุณ คณาธิป  สมพงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

  46.B170162-7/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  47.B170162-8/2    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  48.B170162-9/3    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  49.B190162-1/1    คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B190162-2/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้รายการ

  51.B190162-3/5    คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  52.B190162-4/6    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 1 รายการ

  53.B190162-5/1    คุณ สิทธิพร  ฆารจรัส  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  54.B210162-1/2    คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  55.B210162-2/1    Amata  Art  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  56.B210162-3/2    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  57.B210162-4/3    คุณ บิว พระราม 5  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  58.B220162-1/5    คุณ สุนัน  ขุนทอง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 3 รายการ

  59.B230162-1/1    คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  60.B230162-2/5    Wee  Penang  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  61.B250162-1/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  62.B250162-2/1    คุณ พงศกร  เรืองวงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  63.B250162-3/2    คุณ ชิษณุพงศ์  ศรีกรุงไกร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  64.B250162-4/2    คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  65.B250162-5/2    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  66.B250162-6/10  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 9, ไม่แท้ 1 รายการ

  67.B250162-7/1    คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  68.B290162-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  69.B290162-2/1    คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  70.B290162-3/2    ร้านบ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  71.B290162-4/2    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  72.B290162-5/2    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  73.B290162-6/1    คุณ ชุมพล  กุลกัลยา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  74.B290162-7/2    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  75.B290162-8/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  76.B300162-1/1    คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  77.B300162-2/1    คุณ ประจักษ์  ศรีวิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  78.B300162-3/2    คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  79.B300162-4/20  คุณ นนท์  ชุปอุปการ  ส่งตรวจสอบ 20 รายการ, ไม่แท้ 20 รายการ

  80.B310162-1/13  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 13 รายการ, แท้ 8, ไม่แท้ 5 รายการ

* ตกค้าง ของเดือน "ธันวาคม"  ปี 2561 *

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "ธันวาคม" 2561  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B191261-1/2    คุณ จิรกิตติ์  สุขนาบัว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    2.B191261-2/5    คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

    3.B191261-3/2    คุณ ธารา  อุ่นยานโกวิท  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    4.B201261-1/1    คุณ ปิยะดา  พรมศรีจันทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B211261-1/1    ส.อ. หัสนัย  มั่นคง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

    6.B221261-1/1    คุณ ณฐภัทร  พันธุกานต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B221261-2/1    ร้านพิริยะการพิมพ์ (คุณโอ้)  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B221261-3/6    คุณ สายันต์  สอนหลง  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 4 รายการ

    9.B241261-1/1    คุณ วิชัย  เดชาปรัชญา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B251261-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้รายการ

  11.B251261-2/1    คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B251261-3/3    คุณ ธนากร  ธนชิตพิพัฒ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

Scroll