ข่าวสาร

ข่าว * แจ้งการ ส่งออก พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวัน เดือนมกราคม ปี 2562 *

2019-01-07


บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพชร.......PS43000489505

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุรวุฒิ  สุวรรณรัตน์.......ED699389792TH

  2. คุณ พีระพล  โอนิกะ.......ED699389801TH

  3. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED699389815TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......ED699389877TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED699389885TH

  6. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......ED699389894TH

  7. คุณ อานำ.......ED699389903TH

  8. คุณ เฟย เฟย.......ED699389917TH

  9. บ. บ้านช้างทอง เครื่องรางสยาม.......ED699389925TH

10. คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน.......ED699389934TH

11. คุณ ปาน เบตง.......ED699389948TH

12. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED699389951TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง.......ED69936891TH

  2. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED69936905TH

  3. คุณ นนท์  ชุปอุปการ.......ED69936914TH

  4. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED69936928TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......ED69936931TH

  6. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED69936945TH

  7. คุณ ประจักษ์  ศรีวิชัย.......ED69936959TH

  8. คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน.......ED69936962TH

  9. คุณ ชุมพล  กุลกัลยา.......ED69936976TH

10. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.......ED69936980TH

11. คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย.......ED69936993TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED699333379TH

  2. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......ED699333382TH

  3. คุณ พงศกร  เรืองวงษ์.......ED699333396TH

  4. คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์.......ED699333405TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......PS43000485988

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000485989

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ชิษณุพงศ์  ศรีกรุงไกร.......PS43000485488

  2. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43000485489

  3. บ. บ้านช้างทองกรุ๊ป จำกัด.......PS43000485491

  4. คุณ รังสรรค์  อิสยะรังสรรค์.......PS43000485494

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ชวลัน  วัฒนะ.......ED687325707TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......ED687325715TH

  3. คุณ สุนัน  ขุนทอง.......ED687325724TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 23 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สิทธิพร  ฆารจรัส.......PS43000479686

  2. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......PS43000479687

  3. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......PS43000479688

  4. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......PS43000479689

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 21 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......PS43000478709

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000478710

  3. ร.ต.ท. วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ.......PS43000478711

  4. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43000478713

  5. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000478727

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุนัน  ขุนทอง.......ED677937761TH

  2. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED677937775TH

  3. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......ED677937789TH

  4. คุณ ทวีศักดิ์  รักษาวงค์.......ED677937792TH

  5. คุณ บรรพต  สายไพสงค์.......ED677937801TH

  6. คุณ เอสเธอร์  วีระกรกุล.......ED677937815TH

  7. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED677937829TH

  8. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED677937832TH

  9. คุณ พรรณกร  อ้อมแก้ว.......ED677937846TH

10. คุณ คณาธิป  สมพงค์.......ED677937850TH

11. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง.......ED677937863TH

12. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง.......ED677937877TH

13. คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย.......ED677937885TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 17 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 17 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000477011

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 15 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......PS43000475950

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000475951

  3. คุณ เรืองศักดิ์  เอี่ยมชัยภูมิ.......PS43000475952

  4. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......PS43000475953

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย.......ED672274093TH

  2. คุณ ทวีศักดิ์  เหมะชยางกูร.......ED672274102TH

  3. คุณ สมเกียรติ  ทองเลิศ.......ED672274116TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ คณาธิป  สมพงค์.......ED672272251TH

  2. คุณ สมบุญ  คล้ายสิทธิ์.......ED672272265TH

  3. คุณ โปษัณ  วันเปี้ย.......ED672272282TH

  4. คุณ นันทวุธ  พุทธโกษา.......ED672272296TH

  5. คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน.......ED672272305TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 11 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000474144

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปานเพชร  คงสบาย.......ED672216657TH

  2. คุณ บุญส่ง  ชมภู่.......ED672216665TH

  3. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED672216674TH

  4. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......ED672216688TH

  5. คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์.......ED672216691TH

  6. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED672216705TH

  7. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED672216714TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 8 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณฐภัทร  พันธุกานต์.......PS43000472568

  2. คุณ Chen  Wenying.......PS43000472569

  3. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี.......PS43000472570

  4. คุณ สายันณ์  สอนหลง.......PS43000472571

  5. คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ.......PS43000472572

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วิชัย  เดชาปรัชญา.......ED666672034TH

  2. คุณ ทินกร  ยิ่งยง.......ED666672051TH

  3. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED666672065TH

  4. คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์.......ED666672079TH

  5. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED666672082TH

  6. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED666672096TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 7 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 7 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง.......PS43000471895

  2. ส.ต.ต. จิรกิตติ์  สุขนาบัว.......PS43000471898

  3. คุณ ปิยะดา  พรมศรีจันทร์.......PS43000471899

  4. คุณ ธารา  อุ่นยานโกวิท.......PS43000471901

  5. คุณ ธนากร  ธนชิตพิพัฒ.......PS43000471902

  6. ส.อ. หัสนัย  มั่นคง.......PS43000471904

  7. คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์.......PS43000471906

 

Scroll